Aanbevelingen over de opvang van vluchtelingenvluchtelingen

Aanbevelingen over de opvang van vluchtelingenvluchtelingen

Geachte burgemeester, beste Pieter,

De opvang van vluchtelingen is dagelijks in het nieuws. Veel Hilversummers vragen zich af: wat gaat er hier in onze gemeente gebeuren? Wordt de opvang, als die er komt, goed geregeld? Worden zaken die je van te voren kan voorzien opgepakt?

Hart voor Hilversum staat open voor de opvang van asielzoekers via "de gulden middenweg". Op onze site www.hartvoorhilversum.nl hebben wij één brief geplaatst voor "de vluchteling" en één voor "de Nederlander" over hoe wij denken dat beiden dit werkbaar kunnen maken.

Hart voor Hilversum heeft al eerder bij u aangegeven, dat we het van groot belang vinden dat er breed gecommuniceerd wordt. U bent daar al mee bezig. We willen u graag de volgende aanbevelingen geven:

  1. Feiten en kennis: Tijdens de "beeldvormende sessie voor raadsleden" op 7 oktober is er veel nuttige informatie verstrekt. De presentatie is vervolgens nog niet beschikbaar gesteld aan de raad. De informatie is ook nog niet gebruikt om de Hilversummers te informeren met feiten en kennis.

  2. Communiceer daar waar men het leest: Veel mensen blijven in deze moderne tijd op de hoogte via Facebook en twitter. Op de Facebook-pagina "Hilversum Mediastad" en het twitteraccount @GemeenteHsum worden nu vooral verhalen van het college geplaatst en leuke evenementen. Er is niets te vinden over de opvang van vluchtelingen. We stellen voor dat u een aparte Facebook-pagina maakt "Vluchtelingenopvang Hilversum" waar u de Hilversummers in heldere berichten informeert en reageert op hun vragen.

  3. Geef voorlichting over de asielprocedure: Hart voor Hilversum heeft afgelopen zondag de asielzoekers op Crailo bezocht. Er zijn daar nu zo'n 85 mensen. Hier zijn ook "meelifters" bij, bijvoorbeeld afkomstig uit Servië. Vanwege achterstanden bij de COA voor de echte screening zitten zij daar langer dan gewenst. Informeer de asielzoekers, liefst in hun eigen taal, over hoe de asielprocedure werkt in Nederland. Ga daarbij in op de aspecten screening, sobere opvang en pas na een langere tijd gezinshereniging. (En blijf aandringen bij het COA op een snellere uitvoering van de screening!)

  4. Geef voorlichting over Nederlandse normen en waarden: Leg uit, liefst in hun eigen taal, hoe de Nederlandse normen, wetten en cultuur zijn. Vertel wat we van een goed burger hier verwachten.

  5. Start de scholing van kinderen: Met alle kinderen, die een grote kans maken om door de screening te komen, kunnen we meteen aan de slag. Leer ze de Nederlandse taal, normen en wetten en hoe we hier met elkaar om gaan.

Vandaag hebben wij uw brief ontvangen, waarin u de Commissaris van de Koning van Noord-Holland laat weten dat de regio-gemeenten geen opvanglocaties hebben gevonden voor grootschalige opvang. Dat bericht steunen wij. Verder geeft u aan dat u verder in gesprek wilt met de provincie over de realisatie een niet-grootschalige noodopvang op Crailo. In de afgelopen raadsvergadering hebben wij vragen gesteld aan de burgemeester hierover. Crailo is een goede plek voor de opvang van asielzoekers en deze plek heeft draagvlak onder de bevolking. De gemeenten in de regio nemen hun verantwoordelijkheid. We willen u nogmaals vragen om ook de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheid en mee te werken aan het soepel beschikbaar stellen van het terrein van Crailo.

In deze brief willen we u een aantal aandachtspunten meegeven, die in samenspraak met Hilversumse burgers op papier zijn gezet:

  1. Geen vluchtelingenopvang in een woonwijk; een asielzoekerscentrum op Crailo heeft de voorkeur. Zoals gezegd, willen we graag dat de provincie hieraan meewerkt.

  2. Een kleine tot middelgrote groep, waarbij gelet wordt op de samenstelling. Als er teveel mensen van verschillende herkomst bij elkaar zitten, geeft dat wrijving.

  3. Goede dagbesteding: zorg dat de asielzoekers zich niet gaan vervelen. Voldoende mogelijkheden voor taallessen en sport. Ook kunnen mensen meedraaien in de opvangtaken. Geef hen ook ruimte voor initiatief op het asielzoekerscentrum.

  4. Veiligheid: zorg voor voldoende bewaking, ook 's nachts, en snelle inzet van politie, indien nodig.

  5. Snelle en eerlijke voorlichting: informeer de Hilversummers, zeker de mensen die er direct mee te maken krijgen, snel en open. Zorg voor een (virtueel) punt waar men met vragen terecht kan.

We hopen u met deze concrete aanbevelingen te helpen met een betere communicatie naar de Hilversummers en de asielzoekers. Ook zou u onze aandachtspunten kunnen gebruiken bij de verdere gesprekken met de provincie en het COA.

Met vriendelijke groet,

Fractie Hart voor Hilversum.

21-10-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl