Hoe houden we grip op de vluchtelingenopvang? vluchtelingen

Hoe houden we grip op de vluchtelingenopvang? vluchtelingen

Hart voor Hilversum vindt de opvang van vluchtelingen onze morele verantwoordelijkheid en we zetten daar graag de schouders onder. Er komt veel bij kijken om het goed te doen. Daarom hebben we vragen en zien we het ook als onze taak om de vragen van inwoners te beantwoorden, waar we kunnen.

Het opvangen van vluchtelingen is nieuw voor de gemeenten en de regio Gooi- en Vechtstreek. In een hoog tempo moeten beslissingen genomen worden. Wat regelt elke gemeente zelf en wat doen we samen? Stuurt de Veiligheidsregio of is onze regionale organisatie "Regio Gooi- en Vechtstreek" aan zet? Waar betalen we het van? Welke besluiten neemt een gemeenteraad en wanneer? Hoe worden de wensen en zorgen van inwoners gehoord?

GRIP 4

In de commissie Economie en Bestuur vroegen de facebookgroep Liever Iets Minder Vluchtelingen en raadslid Karin Walters van Hart voor Hilversum of de burgemeester de raad wel geïnformeerd had over de opschaling naar GRIP 4. Er kwam geen antwoord. Noch de burgemeester, noch de ambtenaren, noch de aanwezige commissieleden van andere fracties zeiden: "Maar heeft u die brief van de Regio dan niet gezien in uw mail? Daar is het in gemeld." Nu de brief boven water is gekomen, wordt gesuggereerd dat de ophef daarom draaide. Maar dat was niet zo. Het belangrijkste punt was:

Wie stuurt en wie betaalt?

Vanaf september tot en met december 2015 stond de Veiligheidsregio aan het roer. De tijdelijke crisisopvang in Laren en Wijdemeren is goed geregeld in september en oktober. De Veiligheidsregio betaalde dit uit de gelden voor Bevolkingszorg. Men stelde voor alvast een meevaller apart te houden om daar later ook kosten van te betalen. Ook de kosten voor de noodopvang op Crailo drukken deels op de Veiligheidsregio. Aangezien er geen "incident" meer is, heeft men besloten de sturing en de financiën per 1 januari 2016 vanuit de Regio Gooi- en Vechtstreek te doen. Tot nu toe is er daarom nog geen enkel financieel besluit aan de gemeenteraden in de regio voorgelegd. Snel handelen was nodig. Het wordt nu tijd om op grond van het budgetrecht van de raden samen te beslissen hoeveel geld er begroot wordt in de Regio-organisatie voor het opvangen van vluchtelingen en hoeveel de gemeenten daaraan bij gaan dragen.

Taakstelling voor statushouders samen realiseren?

Elke gemeente krijgt vanuit het rijk twee keer per jaar een taakstelling opgelegd voor het aantal statushouders dat ze huisvesting moet bieden. In de Veiligheidsregio is afgesproken, dat Laren geen statushouders hoeft op te vangen, aangezien Laren maar weinig sociale woningen heeft en de last van het AZC draagt. De overige gemeenten zullen hun statushouders erbij nemen. Kan dat zo maar? Is dit niet tijd voor een expliciet besluit van de gemeenteraden over het opvangen van statushouders? Wat doen we samen en hoe dan? En wat doet ieder voor zich?

Wat is het "Opvangverbond" eigenlijk?

Regelmatig wordt er gecommuniceerd namens het "Opvangverbond". Dit lijkt te staan voor de gezamenlijke mening van de burgemeesters, die uitgedragen wordt door een woordvoerder. Dat is een te zwakke basis voor democratische besluitvorming.

Speerpunt voor de Regio

Hart voor Hilversum heeft ingestemd met het speerpunt "Faciliteren en organiseren van noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders" in de Regionale Samenwerkings Agenda. Wij denken dat de regio samen moet optrekken, zeker nu het AZC de gemeenten Laren, Bussum en Hilversum raakt. Over het onderbrengen van statushouders kunnen we leren van elkaar en gezamenlijk afspraken maken met de regionale woningbouwcorporaties. Is het handig om taakstellingen samen te voegen in de regio? Of leidt dat tot teveel afstemming en vertraging? Hart voor Hilversum wil graag dat de besluitvorming transparanter wordt. Geen noodgrepen meer in de Veiligheidsregio en besloten vergaderingen. Openbare vergaderingen in de Regio, voor zover dat kan. Besluitvorming in de gemeenteraden over welke taken we samen doen in de Regio en hoeveel geld dat kost. Helderheid over wat iedere gemeente zelf blijft doen en actieplannen daarvoor.

Hart voor Hilversum gaat niet voor Gooistad. We willen wel een goed werkende, democratisch gestuurde Regio-organisatie voor taken, waarbij de 7 gemeenten in het Gooi veel aan elkaar kunnen hebben.

Laat inwoners hun wensen en zorgen inbrengen

In een brief aan de burgemeester hebben we al eerder kenbaar gemaakt wat wij belangrijk vinden bij het opvangen van vluchtelingen. (Zie hier onze brief van 21 oktober). Alle meningen van de Hilversummers, mits ze respectvol gebracht worden, zijn voor Hart voor Hilversum van belang. We praten met veel mensen over de vluchtelingenopvang. Wat zou je graag willen en waar zit je zorg? We denken dat het goed is als inwoners de kans krijgen om uitgebreider met "de politiek" te praten. De burgemeester heeft toegezegd in de commissie om hier iets voor te organiseren. Dat lijkt ons een goed plan!

Fractie van Hart voor Hilversum.


Achtergrond informatie

De vragen die Hart voor Hilversum stelde in de commissie Economie en Bestuur van 10 februari 2016

Dit zijn de vragen die Hart voor Hilversum vooraf schriftelijk heeft ingediend en die in de commissie behandeld zijn:

GRIP 4:

Veiligheidsregio: besloten vergadering 11 november, het verslag is later openbaar gemaakt

Gezamenlijk onderbrengen van statushouders?

"Het persbericht wordt besproken. Mevrouw Van Vliet-Kuiper worstelt met de omschrijving van de werkwijze m.b.t. de statushouders. Statushouders zijn een lokale zaak, dus kan alleen afstemming in de regio plaatsvinden. De voorzitter wijst erop dat in eerdere communicatie de statushouders ook zijn meegenomen. Het bestuur besluit de tekst in het persbericht te handhaven."

"De heer Roest geeft aan dat nu het asielzoekerscentrum waarschijnlijk in Laren wordt gevestigd hij om hulp vraagt van de andere gemeenten inzake statushouders. Laren heeft een zeer gering aantal vrijkomende sociale huurwoningen. Mevrouw Van Vliet-Kuiper benadrukt de onderlinge solidariteit op dit punt. Ook de andere burgemeesters geven aan dat zij uit solidariteit het contingent Larense statushouders zullen absorberen."

"Op verzoek van mevrouw Van Vliet-Kuiper wordt de zin over het gezamenlijk halen van de taakstelling statushouders uit de raadsinformatiebrief gehaald."

Financiën

"Het AZC wordt een regionaal centrum, waarbij de kosten die niet worden gedekt door het COA, door de regiogemeenten gezamenlijk worden gedragen. Mevrouw Polder licht toe dat zij heeft gesproken met de controller van het COA. Er worden gesprekken gevoerd tussen het Rijk en de VNG om de dagvergoeding van 40 euro te verhogen."

"De heer Van Bochove meldt dat de eerste rekeningen binnen komen. Hij benadrukt dat voordat we meer vluchtelingen gaan opvangen op Crailo, het COA de locatie (ook financieel) moet overnemen. Hij stelt voor om per 1 januari de overgang te maken naar de Regio en per die datum een financiële knip te maken. De heer Meuwese geeft aan dat er nu sprake is van een mengvorm. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de veiligheidsregio, terwijl ambtelijk invulling wordt gegeven vanuit de Regio en de gemeenten. Hij ondersteunt dan ook het voorstel om per 1 januari de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid bij de Regio te beleggen."

Veiligheidsregio: 2e bestuursrapportage 2015, besproken 23 december.

"Om de kosten voor de crisisopvang te dekken is inmiddels bestuurlijk afgesproken dat deze vanuit een PM post op het onderdeel bevolkingszorg worden betaald. De kosten worden in eerste instantie bij het COA in rekening gebracht. Het resterende bedrag zal conform de systematiek van bevolkingszorg bij de gemeenten in rekening worden gebracht, waarbij ook de gemeente Eemnes conform deze systematiek in de kosten bijdraagt. Wellicht dat een overschot van het programma een deel van de kosten kan dekken."

"Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is de laatste maanden sterk toegenomen. Omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is binnen de reguliere opvang en de noodopvang, heeft de veiligheidsregio crisisnoodopvang georganiseerd: eerst in sporthallen in Laren en Kortenhoef, momenteel in het voormalig asielzoekerscentrum Crailo. Naast de grote inzet vanuit bevolkingszorg, draagt het veiligheidsbureau zorg voor de instandhouding van een preparatief ROT om de eventuele grootschalige hulpverlening bij de crisisnoodopvanglocaties voor te bereiden (waaronder het opstellen van het incidentbestrijdingsplan opvang vluchtelingen)."

"Het programma bevolkingszorg verwacht een positief jaarrekeningsaldo van ongeveer € 65.000. ... Vooruitlopend op de jaarrekeningsresultaat van het programma bevolkingszorg zou een bestemmingsreserve gevormd kunnen worden, die een deel van de kosten van het vluchtelingenproblematiek zou kunnen opvangen c.q. zou kunnen verlichten. Dit deel zou kunnen worden gebruikt om het verschil tussen de inkomsten van het COA en de uitgaven van de regio op te kunnen vangen, voordat een beroep zou moeten worden gedaan om een bijdrage van de gemeenten in onze regio en de gemeente Eemnes."

 

29-02-2016

Tags: vluchtelingen

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl