Pot geld voor sociale huurwoningen dreigt verloren te gaan!

Pot geld voor sociale huurwoningen dreigt verloren te gaan!

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. Statushouders wil men opvangen zonder verdringing van de mensen op de wachtlijst. Er zijn dus tijdelijke voorzieningen en nieuwe sociale huurwoningen nodig. Maar voegt men de daad bij het woord? Reserveert men geld voor deze uitdagingen? Of zet men het beschikbare geld in voor andere plannen?

Oude reserve voor nieuwbouw van betaalbare woningen

Eind 2015 heeft de Regio Gooi- en Vechtstreek het besluit genomen om de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies op te heffen. Er zat toen 3,9 miljoen euro in dit potje. Besluit Woninggebonden Subsidies was een oude rijksregeling die bedoeld was voor nieuwbouw van betaalbare woningen, zoals premiekoopwoningen. De regeling is eind 2011 vervallen. Vanaf toen mochten gemeenten de reserves die ze over hadden van het BWS zelf besteden. Daarbij werd wel een aanwijzing mee gegeven: “Omdat de middelen van oorsprong volkshuisvestingsmiddelen zijn, is het Ministerie van Binnenlandse Zaken van mening dat ze ingezet dienen te worden voor volkshuisvestelijke of verstedelijkingsdoeleinden.”

In 2012 hebben diverse regio’s en gemeenten daar uitvoering aan gegeven: Stadregio Nijmegen, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en gemeente Almere hebben de reserve BWS toen opgeheven en geborgd dat het geld beschikbaar bleef voor volkhuisvesting.

De Regio wil geld in eigen plannen steken

Zo niet Regio Gooi- en Vechtstreek: Op 3 december 2015 heeft het bestuur van de Regio, waar burgemeester Broertjes voorzitter van is, besloten om de voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies leeg te maken. Men heeft bedacht het geld als volgt te besteden aan eigen plannen:

De Regio heeft in april een brief gestuurd naar alle colleges om dit voorstel mede te delen. In de regionale overleggen van 11 en 12 mei konden de wethouders uit de gemeenten reageren op dit voorstel.

Zorgt wethouder van Vroonhoven namens Hilversum dat het geld beschikbaar blijft voor sociale woningbouw?

Op woensdag 17 mei vroeg Karin Walters, raadslid van Hart voor Hilversum, tijdens de commissie Ruimte aan wethouder van Vroonhoven, wat haar inbreng was geweest in het regionale overleg. Wat vond zij ervan dat deze gelden uit de reserve BWS ingezet gingen worden voor eigen plannen van de regio. Vond ze ook niet dat deze gelden beschikbaar moesten blijven voor sociale woningbouw?

Wie schetst onze verbazing toen bleek, dat wethouder van Vroonhoven geen idee had waarover we het hadden! “Nee hoor, dat zat niet bij de stukken voor de portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid.” “Nou, dacht het wel!” liet Hart voor Hilversum weten. Vragend keek ze naar haar ambtenaar, maar die kon haar niet helpen. Afgesproken werd dat ze binnen 2 weken laat weten wat ze vindt van het opsnoepen van de reserve BWS.

Leeghalen reserve sociale woningbouw? Het college vindt het best!

De brief van de Regio met het voorstel om de reserve leeg te halen en in eigen plannen te steken, zat wel degelijk bij de vergaderstukken voor de portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid. Ze had ze dus gelezen voor ze aan de vergadering begon. Was deze truc van de Regio haar niet opgevallen? Vond ze het een prima keuze? We horen het over 2 weken.

Feit is dat deze brief voor de tweede keer bij haar vergaderstukken zat. Op dinsdag 10 mei heeft het college van Hilversum de brief van de Regio besproken. Het college van Hilversum heeft besloten “het voor kennisgeving aan te nemen.” Gemeente Hilversum vindt er niks van. Ze vindt het wel best!

Hoe kan dat?? Burgemeester Broertjes, wethouder van Vroonhoven, wethouder van der Want en wethouder Jaeger hebben zich alle vier uitgesproken vòòr opvang van statushouders en tègen “verdringing”. Dus moet de bouw van extra sociale huurwoningen en tijdelijke voorzieningen snel starten. Daar is toch geld voor nodig? Het eerste plan voor tijdelijke huisvesting is gesneuveld op een “tekort op de business case”. Men heeft nog geen euro vrijgemaakt voor dit doel, dat ze allen zo krachtig onderstrepen!

Het woord is aan de raden in de Regio!

Voor Hart voor Hilversum is het helder: een reserve met geld voor volkshuisvesting moet daarvoor beschikbaar blijven! Dat is de aanwijzing die de minister heeft meegegeven, dus die dienen we op te volgen, net als veel andere gemeenten. We hebben dit geld hard nodig om meer sociale huurwoningen te bouwen, samen met de corporaties, en om tijdelijke huisvesting te realiseren. De nood is hoog!

Alle gemeenteraden in de Regio bespreken dit voorstel in de commissievergaderingen van mei of juni en mogen voor de zomer nog een zienswijze indienen. Het bestuur van de Regio, voorgezeten door burgemeester Broertjes, neemt het uiteindelijke besluit. Het wordt kleur bekennen: wie geeft er voorrang aan sociale woningbouw en een welkome en goed geregelde huisvesting voor statushouders? Wie besteed het geld liever aan de eigen plannen van de Regio, waar huisvesting maar een klein onderdeel van uitmaakt?

Fractie Hart voor Hilversum

23-05-2016 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl