MRA sleutelgebied

MRA sleutelgebied

Hart voor Hilversum is blij dat de wijkverenigingen tijd en moeite hebben gestoken in een burgerinitiatief en ondersteunen dit van harte! Door ons vast te houden aan onze kernwaarde maken wij de weg open voor echte burgerparticipatie in Hilversum!


Samenwerking met de MRA (Metropool Regio Amsterdam)over het Sleutelgebied-Het raadsvoorstel over de scenario's

Toen het college j.l. december in de raad aankondigde dat er zich een kans voordeed om mee te doen als Sleutelgebied was Hart voor Hilversum positief. Want samenwerking met het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam om onze spoorzone verder, hoogwaardig te ontwikkelen met hulp van externe deskundige ondersteuning daar waren en zijn wij voor.
Wij hebben regelmatig tijdens de bouwplannen voor de Koninginneweg en op het Stationsplein betoogd dat bouwen langs het spoor deksels ingewikkeld is en dat de gemeente hiervoor een ervaren extern bureau, moest inschakelen. En die mening hebben wij voor wat betreft ontwikkelingen langs de spoorzone, nog steeds.
Wat wij van het begin af aan ook belangrijk vinden zijn eenduidige cijfers en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de wijken; Intelligent verstedelijken zoals ons raadslid Regie Redmeijer dit noemt.

Maar nu constateren wij dat een hoop partijen een informatie achterstand ervaren. Dit uit zich o.a. in:
Veel artikelen van verschillende organisaties en bezorgde inwoners in de krant, burgers voelen zich overvallen; Veel zorgen over de nadruk op de verstedelijking; Wat gaat er precies gebeuren, hoe ziet Hilversum er straks uit?

Kritisch opmerkingen waren er wat het Hilversum en Hilversummers gaat opleveren, of we niet teveel moeten leveren, of we niet teveel huizen moeten gaan bouwen voor Amsterdammers, waarom die tijdsdruk.

Bijna al deze vragen en opmerkingen spitsten zich toe op het proces en de snelheid van het proces.
Wij willen een participatietraject als startpunt.

De gemeente Hilversum zal verder moeten leren in dit proces, ook omdat de wetgever met meer en meer wetgeving komt, al dan niet als uitvloeisel van de omgevingswet, die bewonersparticipatie wettelijk vastlegt. Onze burgemeester onderkende het belang nog van bewonersparticipatie in zijn nieuwjaarstoespraak begin dit jaar!

Hoe Hilversum er over 20 jaar uitziet bepalen we wat Hart voor Hilversum betreft gezamenlijk. Een zorgvuldig participatieproces dat leidt tot een visie op Hilversum, met een goed beeld van wensen en uitdagingen op het gebied van wonen, duurzaamheid, economie en mobiliteit. 

Op basis van bovenstaande willen we samenwerking in MRA verband over het Sleutelgebied en pleiten we voor meer tijd van de MRA.

28-06-2020 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu