"Hart" daagt gemeente uit om echt werk te maken van uitdaagrecht

"Hart" daagt gemeente uit om echt werk te maken van uitdaagrecht

'Hart' daagt gemeente uit om echt werk te maken van uitdaagrecht 

Over het Right to Challenge bestaan nog veel misvattingen, terwijl het een goed middel kan zijn voor de inwoners. Hart voor Hilversum-fractievoorzitter Jan Slingerland wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) ervoor gaat zorgen dat het uitdaagrecht goed verankerd wordt in het lokale beleid.
Tot op heden hebben de Hilversumse bestuurders nog geen initiatief genomen om beleidsmatig met het uitdaagrecht aan de slag te gaan, stelt Slingerland. Waarom is dat nog niet gebeurd? Dat is één van de artikel 41-vragen, die de leider van de grootste Hilversumse partij stelt aan B&W.
"Op dit moment is een inspraakverordening bij de gemeente Hilversum van kracht. Daarin is het uitdaagrecht niet opgenomen", meldt Slingerland in zijn schrijven. "In de meergenoemde Memorie van Toelichting op de aangekondigde wetswijziging uit 2017 wordt aangegeven dat uiterlijk een jaar na de invoering van de wijziging op de Gemeentewet elke gemeente haar inspraakverordening moet hebben gewijzigd in een participatieverordening met daarin opgenomen de regelingen in het kader van net uitdaagrecht", aldus de vingerwijzing.


Met de mond
Met de mond wordt het uitdaagrecht wel beleden. Slingerland verwijst onder meer naar de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Pieter Broertjes in de St. Vituskerk. Daarin brak de burgervader opnieuw een lans voor het meer betrekken van inwoners en overige belanghebbenden bij de vormgeving van het beleid. "Daarbij duidde hij al op de aanstaande wetswijziging en het belang van het hebben van een adequate participatieverordening", voegt Slingerland toe.
Over het toepassen van Right to Challenge bestaan de nodige misvattingen, zo constateert de Hart voor Hilversummer. Ook bij de gemeente is er nog de nodige onbekendheid over het uitdaagrecht. Dat is, zeg maar, het recht van inwoners om de overheid uit te dagen om het zelf beter, slimmer en goedkoper te doen. Slingerland verwijst dan naar het voorbeeld van Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H). Op 23 februari deed zij het verzoek bij het college om hun buurtinitiatief aan te wijzen als pilot in het kader van Right to Challenge.


Busremise
Dik een maand later volgde de reactie van B&W. De strekking van hun verhaal was dat dit verzoek geen betrekking heeft op een uitvoeringstaak van de gemeente. De ontwikkeling van de busremise van Connexxion aan de Larenseweg is niet aan de gemeente. Het terrein is immers in bezit van van de Dennenborgh Group. 'Blijf vooral de banden met de ontwikkelaar uit Soest aanhalen', was het verdere advies, zoals begin mei in de Gooi en Eembode stond.
Deze zaak heeft er mede toe geleid dat Slingerland dieper de materie is ingedoken. Daarnaast ligt er momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, waarin het decentraal bestuur inwoners in staat stelt te participeren bij de 'voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid'. Van het college wil hij weten of zij het met hem eens is of de formulering in de reactie op het verzoek van BOB-H niet te eng is geformuleerd. Naar de mening van Hart voor Hilversum is het uitdaagrecht ruimer te interpreteren dan het nu gedaan is. Dat kan weleens te maken hebben met het feit dat het nog redelijk onbekend terrein is voor alle partijen.
Vermoeden doet bij ons rijzen dat er een zekere onbekendheid is met de materie
"De aard en inhoud van de teksten in het verzoek van de Stichting BOB-H als in de afwijzingsbrief daarop van de gemeente, doen bij mijn fractie het vermoeden rijzen van een zekere onbekendheid met de materie van het uitdaagrecht. Zeker, in het geval van de initiatiefnemers. Op zichzelf is dat niet zo gek, gelet op het ontbreken van een goede communicatie over het uitdaagrecht en een adequate participatieverordening bij de gemeente Hilversum", luidt de toelichting.


Coalitieakkoord
Tevens stipt Slingerland het Coalitieakkoord 2018-2022 Aan de slag voor een buurtgericht, duurzaam, veilig, en levendig Hilversum aan. In het stuk van Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks wordt de mogelijkheid geduid, zoals de fractieleider schrijft, voor het invoeren van Right to Challenge. De letterlijke tekst in het stuk is: "We maken een deel van de bestaande budgetten in de begroting per buurt zichtbaar. Op basis daarvan bieden we inwoners meer zeggenschap over de besteding en ontstaat de mogelijkheid voor het invoeren van een ‘right to challenge’. Uitgangspunt hierbij is dat initiatiefnemers zelf zorgen voor een breed draagvlak in de buurt. De gemeente kan initiatiefnemers daarover informeren en bijvoorbeeld met digitale middelen ondersteunen."


Aanspreekpunt
Tot dusver ziet hij er niets van terug. Daarom vraagt hij ook nog of het college nut en noodzaak van het hebben van adequate participatieverordening met daarin het uitdaagrecht opgenomen wel erkent en herkent. Slingerland stelt dat er veel behoefte is aan duidelijke communicatie over dit recht. Juist omdat er veel misvattingen bestaan, maar ook omdat hij zelf tijdens een aantal zogeheten leerateliers in Hilversum heeft van inwoners dat er meer bekend wordt over Right to Challenge. Een duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente is bijvoorbeeld een wens. Is dat ook de wijze waarop het college invulling wil geven aan deze challenge? Wanneer komen B&W met eenduidige communicatie over dit onderwerp en wanneer kan de gemeenteraad een voorstel tegemoet zien over de invulling van het uitdaagrecht? Slingerland vindt het belangrijk kaders te stellen en duidelijke criteria aan te geven.

23-05-2020 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu