Hart voor Hilversum wil strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij fractie Hilversum1

Hart voor Hilversum wil strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij fractie Hilversum1

Met ontzetting hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van het integriteitsonderzoek naar het handelen van de fractievoorzitter van Hilversum1, en de maatregelen die burgemeester Broertjes hierop heeft voorgesteld. Hart voor Hilversum wil dat de burgemeester aangifte doet bij het Openbaar Ministerie en onmiddellijke terugbetaling eist van de ten onrechte uitgekeerde fractievergoeding.
Het onderzoeksrapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten BING concludeert dat de fractievoorzitter van Hilversum1 jarenlang de maximale fractievergoeding voor onkosten heeft gedeclareerd, zonder dat is aangetoond dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Afgaande op de bevindingen in het onderzoeksrapport heeft het er zelfs alle schijn van dat hierbij valsheid in geschrifte is gepleegd door het indienen van nepfacturen. Dat is een ernstig strafbaar feit dat niet met een berisping mag worden afgedaan.

De fractie van Hilversum1 heeft, ondanks dat zij over een fractiekamer in het raadhuis kon beschikken, vergaderd in het kantoor bij de Joodse Begraafplaats. De fractievoorzitter van Hilversum1 is tevens voorzitter van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed. Uit dien hoofde heeft hij zelf nota's gemaakt voor de huur van de vergaderruimte bij de begraafplaats, die hij aan de fractie van Hilversum1 stuurde. Deze nota's voldoen niet aan de wettelijke eisen: er staat bijvoorbeeld niet eens een rekeningnummer op. Deze nota's zijn wel door de fractievoorzitter van Hilversum1 ingediend bij de griffie als bewijstuk voor gedane uitgaven. Hij heeft ze zelf in een gesprek toegelicht aan de griffier. Op de nota staat "binnen 30 dagen betalen" en met pen "afgehandeld". De fractievoorzitter heeft echter tegenover BING toegegeven, dat deze nota's nooit zijn betaald. De nota's blijken geen bewijsstuk te zijn voor gemaakte kosten, terwijl dit wel zo is voorgesteld. Dit riekt naar fraude.

Hart voor Hilversum heeft fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel staan en vindt dat politici en bestuurders een voorbeeldfunctie hebben. Burgemeester Broertjes stelt voor een kritisch evaluatiegesprek met de fractievoorzitter van Hilversum1 te voeren en een brief naar Hilversum1 te sturen waarin wordt gevraagd het gedeclareerde bedrag alsnog binnen 3 maanden over te maken aan de Joodse Gemeente van Hilversum. Pas als er dan nog geen bewijs van betaling is, gaat hij over tot terugvordering, zodat het geld terugkomt naar de gemeente. Wij kunnen ons niet in deze aanpak vinden, aangezien de gemeente geen rol heeft in het alsnog laten betalen van een openstaande rekening, die bovendien gebaseerd is op facturen die vraagtekens oproepen. Volgens de Verordening op de Fractieondersteuning moet het geld voor uitgaven waarvan bewijsstukken ontbreken terug naar de gemeente! (voetnoot 1)

Het onderzoek van het BING roept meer vragen op dan het beantwoordt. Dat komt mede doordat de fractievoorzitter, en dus tevens voorzitter van de Stichting, geen inzage heeft willen geven in de administratie van de Joodse Gemeente Hilversum en doordat het bestuur van Hilversum1 niet aan het onderzoek heeft meegewerkt en niet door het BING kon worden gehoord. Omdat het BING geen opsporingsinstantie is, beschikt zij niet over de bevoegdheden die de politie wel heeft. Daarom vinden wij dat politie en justitie het nu moeten overnemen, zodat de onderste steen boven komt.

De inwoners van Hilversum moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente integer handelt. Dat betekent dat raadsfracties, ambtenaren en het College van Burgemeester en Wethouders zich minimaal aan de interne afspraken en aan de wet moeten houden.
Na lezing van het onderzoeksrapport van BING hebben wij het ernstige vermoeden gekregen dat de fractievoorzitter van Hilversum1 met gemeenschapsgeld heeft gefraudeerd. Het als bewijsstuk indienen van facturen, die niet kloppen, is valsheid in geschrifte. Dat is een misdrijf! Wij vinden het van het allergrootste belang dat zaken die niet door de beugel kunnen, direct worden aangepakt. De Hilversummers verwachten dat ook. Alleen zo kunnen onze inwoners vertrouwen houden in de politiek.

Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering van 27 september 2017 niet akkoord gaan met de door de burgemeester voorgestelde afdoening. We zullen de burgemeester in een motie opdragen onmiddellijk aangifte te doen tegen de fractievoorzitter van Hilversum 1 wegens valsheid in geschrifte. Op grond van art. 162 lid 1c van het Wetboek Strafvordering (voetnoot 2) is de burgemeester verplicht aangifte te doen. Na de aangifte kan de recherche de boeken inzien en onderzoeken wat er precies is gebeurd, waarna de rechter kan bepalen of en hoe de schuldige(n) moet(en) worden gestraft.
Het geld van de gemeente dat Hilversum 1 onreglementair heeft ontvangen moet wat ons betreft direct worden teruggevorderd, desnoods met een dwangbevel. Totdat het geld terugbetaald is, moeten nieuwe betalingen worden opgeschort en verrekend met het openstaande bedrag, gelijk aan art. 12 van de Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 (voetnoot 3).

Hart voor Hilversum blijft er scherp op toezien dat de politiek, en het gemeentebestuur van Hilversum fatsoenlijk omgaan met de belangen van alle Hilversummers. Deze zaak moet tot op de bodem worden uitgezocht!

Fractie Hart voor Hilversum.


Voetnoot 1:

Verordening op de fractieondersteuning 2010

Art. 1 lid 5

Uitgaven die in strijd zijn met de verordening of waarvan de bewijsstukken ontbreken worden teruggevorderd.

Voetnoot 2:

Wetboek van Strafvordering

Artikel 162

1.

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen

Voetnoot 3:

Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017

Artkel 12 Terugvordening en verrekening subsidie

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:57, derde lid van de wet, kan het college een ingevolge deze subsidieregeling terug te vorderen bedrag, verrekenen met een aan dezelfde subsidieontvanger voor dezelfde activiteiten verstrekte subsidie voor een ander tijdvak.

26-09-2017 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu