Nieuwjaarsinterview met Lijsttrekker Karin Walters

Nieuwjaarsinterview met Lijsttrekker Karin Walters

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij legden onze fractievoorzitter en lijsttrekker, Karin Walters, een aantal stellingen voor om er achter te komen hoe Hart voor Hilversum (HvH) tegen een aantal belangrijke onderwerpen aankijkt.

– De gemeente mag geld investeren in de uitbreiding van internationaal onderwijs.

Walters: Wij willen in Hilversum een concentratie van MBO- en HBO-opleidingen, die een relatie hebben met media. We vinden investeringen in onderwijs, vooral media-onderwijs, een goed idee. Of we wel of niet als gemeente geld moeten steken in internationaal onderwijs, hangt van de situatie en het specifieke voorstel af. Soms is dit wel een goed idee, maar soms zullen wij stellen dat het om particulier onderwijs gaat, dat de ouders behoren te betalen.

– Alle gebouwen in bezit van de gemeente Hilversum moeten energieneutraal worden.

Walters: Enerzijds willen we dat Hilversum op termijn een energie-neutrale gemeente is. Anderzijds vinden we niet dat er enorm veel geld moet worden besteed om moeilijk te verduurzamen gebouwen als het monumentale raadhuis energieneutraal te maken.

– De afvalstoffenheffing moet worden verlaagd, ook als daardoor minder afval wordt gescheiden.

Walters: Een speerpunt in ons verkiezingsprogramma is een nieuw afvalinzamelingsplan: de verhoging van de afvalstoffenheffing boven inflatie moet worden teruggedraaid: de woonlasten mogen niet stijgen. Wij willen een stop op de investeringen in het regio-plan voor afvalscheiding en geen extra PMD-bak. Er moet eerst een nieuw afvalinzamelingsplan komen. Overigens zijn we het niet helemaal eens met de stelling, omdat we niet vinden dat de afvalstoffenheffing moet worden verlaagd ten opzichte van het huidige bedrag. Wij vinden dat de reeds in de meerjarenbegroting geplande stijging van de afvalstoffenheffing van tafel moet, zodat de afvalstoffenheffing alleen met inflatie stijgt en verder gelijk blijft.

– Om voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd.

Walters: Enerzijds moeten kostenstijgingen, ook de verwachte stijgende kosten voor zorg en welzijn, binnen de begroting worden opgevangen. De woonlasten mogen niet met meer stijgen dan de inflatie. De gemeente moet haar begroting goed op orde houden, haar schulden aflossen en prudent financieel beleid voeren, zodat de woonlasten niet hoeven te stijgen met meer dan inflatie en we toch de vermoedelijk stijgende kosten voor zorg en welzijn kunnen opvangen. Anderzijds vinden wij dat er genoeg budget vrijgemaakt moet worden voor WMO, Zorg en Jeugdhulp om te doen wat de inwoners nodig hebben, binnen een efficiënte en doelmatige uitvoering. Wat ons betreft mag er, als dat nodig blijkt, in principe meer geld aan deze zaken besteed worden, dan het budget dat we hiervoor van het Rijk krijgen.

– De gemeente mag meer vluchtelingen met een verblijfstatus opvangen dan door het Rijk is opgelegd.

Walters: zoals je kunt lezen in de artikelen op onze website staat Hart voor Hilversum open voor de opvang van vluchtelingen. Wij gaan daarbij uit van de taakstelling die Hilversum van het Rijk opgelegd krijgt voor het huisvesten van statushouders. (Wij vinden het een landelijk thema en niet een lokaal thema of er meer of minder vluchtelingen moeten worden. Als lokale partij gaan wij daarom uit van de taakstelling die Hilversum van het Rijk opgelegd krijgt: niet meer, niet minder.) Bij de toewijzing van woningen vluchtelingen en aan bijzondere doelgroepen (mensen met psychische of verslavingsproblemen) moet ervoor gezorgd worden dat er een eerlijke verdeling over de wijken plaatsvindt.

– Mensen in de bijstand moeten worden verplicht aan het werk te gaan of gekort worden op hun uitkering.

Walters: Deze regel staat in de wet en HvH vindt dat deze ook uitgevoerd moet worden: als je niet meewerkt aan re-integratie, dan word je gekort op je uitkering. Maar we vinden wel dat deze re-integratie positief ondersteunend moet zijn en de menselijke maat in acht moet nemen. Wij staan voor een actieve aanpak van de jeugdwerkloosheid en de begeleiding van jongeren die van school komen om deelname aan het maatschappelijk proces te ondersteunen. Juist nu de economie aantrekt moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jonge mensen aan het werk komen.

– Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Walters: Enerzijds staat de sollicitatieplicht in de wet en kan deze voor werklozen boven de 55 jaar met een goed uitzicht op een baan nuttig zijn. Anderzijds vinden we dat werklozen boven de 55 jaar, die al jarenlang vruchteloos solliciteren en geen uitzicht hebben op een baan, niet verder onder druk gezet moeten worden en aan hen de mogelijkheid van vrijwilligerswerk geboden moet worden.

– De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ook al moet daardoor elders worden bezuinigd.

Walters: Eenzaamheid bij ouderen kan het beste voorkomen worden door goede buurtvoorzieningen in de wijk en open en toegankelijke hulploketten in elke wijk. Wij willen dat de bezuinigingen op buurthuizen en wijkcentra worden teruggedraaid. Buurthuizen en wijkcentra versterken juist de sociale cohesie in buurten en wijken en moeten daarom worden versterkt, zodat zij een bindend element in de betreffende buurt of wijk kunnen zijn. Wij pleiten voor een open en toegankelijk hulploket in elke wijk of buurt, waardoor degenen die met hulpvragen zitten, direct in de eigen wijk of buurt in contact kunnen komen met vakmensen van de gemeente, die hen terstond kunnen helpen of doorverwijzen. Ondersteuning vanuit de WMO moet zo snel als mogelijk is worden geboden, tegen een zo laag mogelijke eigen bijdrage. Bij dat alles moet er door de behandelend gemeente-ambtenaar tijd en ruimte zijn voor een persoonlijke benadering en voor inzet van een cliëntondersteuner. Er moet genoeg budget vrijgemaakt worden voor WMO, Zorg en Jeugdhulp om te doen wat de inwoners nodig hebben, binnen een efficiënte en doelmatige uitvoering. Wat ons betreft mag er, als dat nodig blijkt, in principe meer geld aan deze zaken besteed worden, dan het budget dat we hiervoor van het Rijk krijgen.

– Op Oudjaarsdag mag vuurwerk allen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.

Walters: Hart voor Hilversum heeft in 2014 ingestemd met de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, die het mogelijk maakte dat de burgemeester vuurwerkvrije gebieden aanwijst. We steunen de stapsgewijze uitbreiding.

– De meest vervuilende auto's moeten uit het centrum worden geweerd.

Walters: Wij vinden het belangrijk dat de luchtkwaliteit (fijnstof) wordt bewaakt en waar mogelijk wordt verbeterd. Het weren van oude, vervuilende auto's en oldtimers lijkt ons veel inzet vragen, maar niet zo veel opleveren. Ook kan het betuttelend overkomen. Daarom zijn we daar niet voor. Het verbeteren van de luchtkwaliteit hoeft niet persé door het weren van de meest vervuilende auto's, maar kan ook op andere manieren. Zo vinden we zwaar vrachtverkeer in en door Hilversum (Diependaalselaan, Liebergerweg, Gijsbrecht) ongewenst. Wij willen dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van het inrichten van een overslagpunt, bijvoorbeeld op Crailo of op andere daartoe geëigende locaties buiten de ring, om het vrachtverkeer te beperken en winkels met kleinere (elektrische) voertuigen te laten bevoorraden. Voor Hunkemöller dient een andere locatie te worden gevonden: grote vrachtwagens passen niet in een woonwijk.

– Het autovrije gebied in het centrum moet worden uitgebreid.

Walters: Auto's hoeven niet geweerd te worden. We willen wel meer ruimte en veiligheid voor de fiets. In ons verkiezingsprogramma staat dat Hilversum fietsvriendelijker moet worden gemaakt. Gevaarlijke punten moeten worden aangepakt en er moeten voldoende plekken zijn om je fiets te kunnen parkeren. Ook willen wij de veiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten door beter en meer verkeerstoezicht (snelheidsmeters/flitsers) en handhaving op te hard rijden.

– De gemeente mag meebetalen aan oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Walters: Dat is ook onderdeel van een fietsvriendelijk beleid. Zoals gezegd: wij vinden dat Hilversum fietsvriendelijker moet worden gemaakt.

– Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, mag de binnenring weer tweerichtingsverkeer worden.

Walters: Wij willen dat de Emmastraat éénrichtingverkeer blijft. Als we een wegwijzer-bord zetten aan het eind van het Achterom, dat linksaf wijst naar het stadshart, is het voor alle bezoekers helder hoe ze makkelijk naar de parkeergarage en de winkels rijden. In het Stationsgebied moet je niet wachten tot 2022 met maatregelen, maar meteen starten met 1) een grote, gratis fietsenstalling onder het station, die van beide zijden makkelijk bereikbaar is, 2) het vergroenen van het Oosterspoorplein en 3) het broksgewijs doseren van het verkeer langs het station en de markt voor een betere oversteekbaarheid en doorstroming. Op de website staat in ons 5-punten plan uitgelegd dat we willen dat de Koninginneweg eenrichtingsverkeer blijft. Het tweerichtingsverkeer maken van de Schapenkamp leidt tot het aantrekken van extra verkeer. Er wordt dan extra verkeer dwars door ons centrum geleid, waar het toch al regelmatig vast staat. Het tweerichtingen maken van het autoverkeer op de binnenring leidt dus juist niet tot betere doorstroming. Daarom willen wij dat niet.

02-01-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu