Hilversum koesteren

Wat een mooie titel voor het coalitieakkoord 2022-2026!

Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA hebben woensdag 1 juni het coalitieakkoord 2022-2026 “Hilversum Koesteren” gepresenteerd. Samen vormen zij de nieuwe coalitie in Hilversum. Wij danken formateur Aafke Vreugdenhil voor haar begeleiding en geduld, we hadden geen betere formateur kunnen bedenken. 

Met het ter kennis nemen van het coalitieakkoord 2022-2026  in de raadsvergadering van 7 juli jongstleden is een einde gekomen aan een belangrijke en spannende fase. De fractieleden en de wethouders van Hart voor Hilversum zijn volop aan de slag voor de inwoners en ondernemers van  Hilversum.

In het akkoord kiezen de partijen voor een open bestuurscultuur en doet men een uitnodiging aan de raad en de samenleving om hier samen vorm aan te geven. Verder presenteert de coalitie de speerpunten voor de komende vier jaar.

Hieronder staat een samenvatting van het coalitieakkoord. 

 

Samen Hilversum besturen
Breed gedragen resultaten zijn de beste resultaten. Daarom streeft de nieuwe coalitie naar breed draagvlak bij besluiten. Het college gaat vaker eerst in gesprek met de samenleving en de gemeenteraad om ideeën op te halen, voordat er een concreet raadsvoorstel wordt uitgewerkt. Zo kunnen suggesties en voorstellen aan de start meegenomen worden.

Volle snelheid op energiebesparing en isolatie
De coalitie wil het verduurzamen van Hilversum versnellen. Meer ondersteuning aan inwoners en ondernemers bij energiebesparing en isolatie. Naast de al bestaande duurzaamheidsleningen wordt er voor huiseigenaren, die niet kunnen investeren, onderzoek gedaan naar een isolatiefonds. Ook worden inwoners ondersteund bij energiebesparing voor een lagere energierekening. Samen met inwoners en bedrijven komt er meer groen in de wijken en op de werklocaties.

Mooi en betaalbaar wonen
De ambities in de Woonvisie worden uitgevoerd. Er komen ruwweg 3.000 nieuwe woningen tot 2030. Van deze woningen is 33% sociale huur en 50% middelduur. Nieuw is dat sociale en middeldure huurwoningen langer betaalbaar blijven: van 25 jaar naar 40 jaar. Een deel van de woningen wordt bestemd voor mensen met cruciale beroepen zoals verplegers, leraren en politieagenten (m/v). De coalitie wil bestaande gebouwen beter benutten, bijvoorbeeld via ‘Wonen boven winkels’.

Uitbreiding betaald parkeren, investering in fiets en doorstroming
In de afgelopen jaren is er in veel wijken naar tevredenheid van inwoners betaald parkeren ingevoerd. Deze trend wil de coalitie versnellen vanwege parkeeroverlast in wijken en ook vanwege de woningnood. Sneller woningen creëren kan alleen als het nieuwe college in een breed gebied betaald parkeren en parkeervergunningen invoert. Bewoners van nieuwe woningen krijgen niet meer vanzelfsprekend een parkeervergunning. Starters en jongeren hebben behoefte aan woonruimte, maar niet per se aan een parkeerplek. Daarom stelt de coalitie voor betaald parkeren in te voeren binnen de buitenring. Ook komt er een snelfietsnetwerk en regulering van deelscooters en -fietsen. Met een nieuwe fietsbrug naast het Johannes Geradtsviaduct maken de coalitiepartijen doorstroomruimte voor het autoverkeer naar het Media Park.

Sociale verbondenheid in wijken vergroten
Sterke netwerken van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken en moskeeën, welzijnspartners en mantelzorgers zorgen voor een grotere sociale verbondenheid in de wijken. De samenwerkende partijen ondersteunen en investeren in deze belangrijke netwerken. Sport en bewegen worden vaker benut bij welzijn en opgaven als het tegengaan van overgewicht. Er komt een actieplan ‘Ouder worden in Hilversum’ en er wordt meer geïnvesteerd in het tegengaan van eenzaamheid. Er komt een nieuwe multifunctionele accommodatie in het Van Riebeeckkwartier. Kortingen van het Rijk op Jeugdzorg-gelden leiden in Hilversum niet tot bezuinigingen op de jeugdzorg.

Ruim minimabeleid en "75+ gratis met de bus"
De tegemoetkomingen voor minima blijven breed toegankelijk. Ook een laptop of tablet valt straks onder de regeling voor vervanging van goederen. Er komt een voorstel om inwoners, die ouder zijn dan 75 jaar, gratis met de bus te laten reizen, zodat ze makkelijk kunnen blijven meedoen.

Plan voor Arenapark iets minder massaal en meer tijd voor Bruisend Hart
De coalitie stelt voor het recent gepresenteerde plan voor 1.200 woningen op het Arenapark gedeeltelijk af te schalen, waarbij de mix van werken en wonen behouden blijft. Ook is er de wens voor een transferium/goederenhub aldaar.

Voor het plan Bruisend Hart wordt meer tijd genomen. Gelijktijdige bouwactiviteiten aan beide kanten van het station zijn niet wenselijk. Ook de financiën en de beschikbare capaciteit van ambtenaren maken het nodig keuzes te maken.

Bibliotheek naar de Gooische Brink
De coalitie stelt voor de bibliotheek naar de Gooische Brink te verhuizen: vernieuwd en met aandacht voor goede bereikbaarheid. Van de Kerkbrink maakt het nieuwe college een prettige plek om te verblijven. Op het Oosterspoorplein komt meer ruimte voor maatschappelijke voorzieningen voor de wijk Oost

Steun voor een vernieuwing van het dierenasiel
Met vernieuwde onderkomens kunnen de zwerfdieren uit de regio weer in dierenasiel Crailo opgevangen worden.

Bestrijding ondermijning , minder lachgas en meer preventie
Georganiseerde criminaliteit en ondermijning pakken de partijen stevig aan, samen met de politie en de regiogemeenten. Door voorlichting over drugsrisico’s en door meer jongerenwerk en jeugdboa’s worden jongeren ondersteund bij hun keuzes. De coalitiepartijen onderzoeken een verbod op lachgas. Het aantal boa’s wordt uitgebreid en er wordt vaker opgetreden bij asociaal gedrag in het verkeer en bij parkeren.

Gezonde financiën, nette woonlasten en afschaffing van de hondenbelasting
Hilversum hoeft nu niet te bezuinigen en krijgt onder andere vanwege herverdeling van het gemeentefonds meer financiële armslag. Om gezonde financiën te behouden vult de coalitie deze ruimte niet volledig in, maar stelt ze voor om een behoedzaamheidsreserve aan te houden.

De woonlasten stijgen niet meer dan met het inflatiepercentage. De coalitie stelt voor om de hondenbelasting af te schaffen.

14-06-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl