Nieuw plan Arenapark is te massaal

Nieuw plan Arenapark is te massaal

Deze week presenteerde het college het nieuwe plan voor het Arenapark. Hart voor Hilversum
vindt dat wethouder Wolthers steken laat vallen in het proces: de inwonersparticipatie wordt
niet serieus genomen en de afspraken met de raad worden geschonden. Dit leidt tot een slecht
voorstel: de bebouwing wordt te massaal en de financiële risico's zijn te groot.

Inwonersparticipatie verengt tot een sterretjes-score
Tot aan de vaststelling van het Masterplan Arenapark 2.0 in de raad op 1 juli 2020 ging het best
goed. De omwonenden werden betrokken bij de keuzes. Maar vanaf dan werd het proces
verwarrend: de inwoners kregen drie zeer uiteenlopende, geheel nieuwe scenario's voorgelegd,
waar men 1 tot 5 sterretjes op mocht scoren. En omdat scenario 1 en 2 allebei gemiddeld 3,3
sterretjes hadden, concludeerde de wethouder dat er voldoende draagvlak was voor scenario 2.

De inwoners gaven aan dat de bouwhoogte te hoog was: tot wel 70 meter, even hoog als de
Vituskerk! Verder was men in grote lijnen voor het toevoegen van meer woningen en juist minder
kantoren. Met deze inhoudelijke opmerkingen werd niets gedaan: het voorstel ging door naar de
commissie in de raad.

Afspraak met de raad geschonden
In de commissievergadering gaven alle fracties hun eerste input op het plan. Qua opzet viel
scenario 2 het beste, maar er waren duidelijk nog grote aanpassingen nodig. De bouwhoogte was te
hoog. Men wilde ook meer inzicht hebben in de parameters waar nog aan gedraaid kon worden.
Wat zou meer groen betekenen? Als de bouwhoogte verlaagd wordt, op welke aantallen woningen
en kantoren zouden we dan uitkomen? De wethouder zei toe hier inzicht in te geven.

Dat kon ook nog, want in het stuk stond dat de wethouder nog met een definitief raadsvoorstel
naar de raad zou komen, zodat de raad heldere kaders kon vaststellen.

En nu opeens blijkt dat de wethouder NIET terugkomt naar de raad maar meteen een
Stedenbouwkundig Plan gaat opstellen en afspraken gaat maken met partijen op het Arenapark.

Niet kiezen leidt tot een te massaal plan
In het nieuwe plan heeft het college de bouwhoogte iets verlaagd. De helft van het Arenapark
wordt 35 meter hoog of meer. En dat noemt de wethouder "middelhoge bouw", terwijl we het dan
over gebouwen van 12 tot 17 hoog hebben. Het aantal m2 woningen en kantoren dat er moet
komen is echter niet verlaagd en dat leidt tot nog meer bouwblokken op een reeds redelijk gevuld
Arenapark.

Financieel risico is te groot
Het nieuwe plan gaat ongeveer 14 miljoen kosten. Dat is een forse investering voor mooie
voorzieningen: een nieuw zwembad, een atletiekhal en een internationale school. Bij zo'n grote
ontwikkeling is sturing en risicomanagement van groot belang. In dat verband zijn de volgende
zinnen van belang: "De raming is gemaakt op gebiedsniveau. In deze raming is nog niet bepaald wie
de kosten draagt en wie de inkomsten genereert. Dat is een nader uit te werken stap". Zo kan je
niet sturen op de uiteindelijke kosten voor de gemeente.

Een stap terug in het proces
Hart voor Hilversum heeft het eerder gedaan: bij het sleutelgebied-project voor mogelijk 10.000
woningen hebben we ook "HALT!" geroepen. Als de inwonersparticipatie niet goed loopt en de
kaders over hoeveel en wat we gaan bouwen niet helder zijn, dan moet je niet doorgaan met
uitwerken, maar een stap terug zetten. De raad moet eerst heldere kaders vaststellen met een
raadsbesluit.

Veel woningen en minder kantoren
Hart voor Hilversum is voor een mooie gemengde locatie op het Arenapark: kantoren om in te
werken plus woningen en kleine horeca/buurtwinkels voor levendigheid. Wat ons betreft hoeft er
nog maar een klein deel kantoren bij. Zoals de inwoners ook aangeven, is er vooral behoefte aan
woningen!
Onze keuzen voor het Arenapark zijn terug te lezen in ons verkiezingsprogramma.

U kunt stemmen!
Hart voor Hilversum staat voor inwonersparticipatie, heldere keuzen en goed financieel beleid.
Komende week kunt u op ons stemmen als u deze lijn steunt.

10-03-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl