Teleurstellende start bouwplannen Heuvellaan 50

Teleurstellende start bouwplannen Heuvellaan 50

foto: www.trebbe.nl     TEKST: MICHIEL EERENBERG

In de raadsvergadering van 6 oktober j.l. stond de vaststelling van het schetsontwerp Heuvellaan 50 op de agenda. Momenteel staat er aan de Heuvellaan 50 een leegstaand kantoor, dit kantoor werd in het verleden gebruikt door de VARA.

De buurt, de ontwikkelaar, de gemeente en de politiek zijn het over 1 ding eens: dat het bestaande- lelijke pand gesloopt wordt. Daarna kan opnieuw gebouwd  worden. Hoe dit moet gebeuren daar verschillen partijen over van mening.

Het ontwikkelproces is slecht van start gegaan: bewoners voelden zich overvallen, brieven van de buurt werden door de gemeente niet of laat beantwoord. Ook hebben de bewoners het gevoel dat de ontwikkelaar zich verschuilt achter de gemeente. Kortom: de buurt voelt zich niet gehoord en serieus genomen.  Dat er, in verband met Corona, geen fysieke ontmoetingen konden plaatsvinden heeft de communicatie ook geen goed gedaan.

De buurt heeft zich verenigd in een Stichting en de wijkvereniging heeft zich hierbij aangesloten.  Zij hebben de volgende wensen:

-        Betere inspraak en participatie

-        Behoud van de groenstrook achter de huizen aan de Godelindeweg

-        Afstemming tussen het bouwplan Heuvellaan 50 en het bouwplan garage Loogman

-        Flexibiliteit in de door de gemeente vastgestelde verdeling van het bouwplan waarbij 50% van het bouwoppervlak naar kantoren en 50% van het bouwoppervlak naar woningen gaat.

Hart voor Hilversum steunt de bewoners in bovenvermelde wensen, wij delen de bezorgdheid dat de gebouwde kantoren misschien na de bouw deels leeg komen te staan. Hart voor Hilversum ziet op dit moment dat de kantorenmarkt door Corona aan het veranderen is. Thuiswerken en hybride werken wordt meer en meer gemeengoed waardoor er misschien in de toekomst minder behoefte is aan kantoorruimte in Hilversum. Wij hebben, middels het indienen van Motie M21-42 geprobeerd om een flexibele planontwikkeling mogelijk te maken.  Waarbij de definitieve verdeling wonen-werken in het plan afhankelijk is van de toekomstige effecten van Corona op de kantorenmarkt.

Wij willen dat er gebouwd wordt op basis van de toekomstige behoeften dus: woningen als er woningen nodig zijn gecombineerd met kantoren die in de toekomst nodig zijn. De kantoorbehoefte in Hilversum kan misschien ook voor een groot deel ingevuld worden door leegstaande kantoren te moderniseren.

Politiek spel:

“Een politiek spel” dat was de constatering van een kijker naar de raadsvergadering, dat heb ik -raadslid Michiel Eerenberg- helaas ook zo ervaren. Graag wil ik de gang van zaken rondom de besluitvorming aan u toelichten.

Al ruim voor de raadsvergadering hadden Groen Links en Hart voor Hilversum aangegeven dat zij niet blij waren met het schetsontwerp en het hele proces dat hier toe leidde en dat wij gezamenlijk een motie zouden indienen om tot verbetering van het proces en het schetsontwerp te komen. Helaas trok Groen Links zich vlak voor de raadsvergadering terug, Hart voor Hilversum besloot alleen door te gaan.

Toen het agendapunt Heuvellaan 50 in de Raad behandeld werd bleek al snel dat wij onvoldoende steun kregen. De wethouder was het met de meeste punten van onze motie eens, maar sprak zijn steun niet uit, van de andere partijen steunde alleen het CDA ons. Tijdens de Raadsvergadering heb ik om een schorsing gevraagd, doel hiervan was om intern te overleggen of we nu voor of tegen een het voorliggende schetsontwerp zouden stemmen. Uiteindelijk hebben we uit twee slechte opties moeten kiezen nl. het gehele ontwikkel proces stopzetten wat de ontwikkeling enorm zou vertragen of doorgaan met dit onvolledige schetsontwerp en dit als basis gebruiken voor verbeteringen. We hebben, met tegenzin, gekozen voor de laatste optie.  Hart voor Hilversum wil niet dat de ontwikkelingen op de Heuvellaan 50 stoppen maar we zijn niet blij met dit eindresultaat en staan nog steeds 100% achter onze motie.

Tenslotte:

Gedurende de planontwikkeling komen er nog vele toetsings-en inspraakmomenten.  Hart voor Hilversum zal het initiatief nemen om, in overleg met de buurt en andere politieke partijen, te komen tot een beter ontwikkelingsproces, waarbij de verdeling wonen-werken aansluit bij de  marktvraag in de toekomst.

20-10-2021 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl