Participatietraject Hilversum 2040 op goede spoor

Participatietraject Hilversum 2040 op goede spoor

De bewonersorganisaties hebben bedongen dat zij als betekenisvolle en volwaardige gesprekspartner aan tafel zitten en invloed hebben over de invulling van de visie op Hilversum in de toekomst. Hier zijn wij uiterst verheugd over zoals te lezen valt in het interview met fractievoorzitter Jan Slingerland in de gooieneembode.nl 

Verre van soepel
Slingerland is blij dat de handschoenen bij beide partijen nu af zijn en de handen spreekwoordelijk zijn geschud. Nadat de gemeenteraad op 1 juli unaniem akkoord was gegaan met het burgerinitiatiefvoorstel (BIV) van de bewonersorganisaties, zijn maandenlang gesprekken gevoerd tussen een delegatie van HOP2040 en het college. Beide partijen hebben de afgelopen tijd aangegeven dat deze onderhouden verre van soepel verliepen. 

Volgens de fractievoorzitter van ‘Hart’ zijn beide kampen nu over de eigen schaduw heen gestapt. Dat heeft geleid tot een deal en een ‘Herzien plan van aanpak Omgevingsvisie 2040’. Eind deze maand mag de commissie digitaal schieten op dit gezamenlijke en nogal droge voorstel. Vermoedelijk - als de commissie het stuk rijp acht voor de raad - dan neemt de politiek in de raadsvergadering van woensdag 11 november hierover een besluit. 

Wat Slingerland betreft, is er nu een nieuw participatiespeelveld gecreëerd. Daarmee is Hilversum in zijn optiek op het goede spoor. “Het is nu belangrijk behoedzaam stappen vooruit te blijven zetten”, geeft hij aan. “Die deal ging natuurlijk meer om het opzetten van een goed participatietraject dan om Hilversum in 2040.”

Startnotitie
Zodra de raad het licht op groen zet, verwacht Slingerland dat er een breed gedragen startnotitie komt van het te volgen participatieproces. Hierin moeten dan onder meer de kaders helder worden opgenomen en wordt het speelveld bepaald. “Waar gaat het inhoudelijk over en waarover juist niet? Wat is de ruimte voor beïnvloeding? Wat zijn de procesafspraken? Wat is de tijdsplanning?”, zijn de vragen die aan bod moeten komen wat betreft HvH, inclusief goede antwoorden.

De uitdaging is bij dit alles is om juist inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten scoren.

Inwonersparticipatie is een van de speerpunten waar ‘Hart’ op drijft. Slingerland heeft dat al meerdere malen aangekaart en dat stond eveneens prominent in het verkiezingsprogramma van 2018. Tijdens de verhitte politieke discussie over het Hilversumse sleutelgebied voor de Metropoolregio Amsterdam - het tienduizendwoningenplan - is het gebrek aan inspraak en betrokkenheid van inwoners en ondernemers voor de coalitiepartij de reden geweest om het college een halt toe te roepen. De halsstarrige opstelling van B&W om toch verder te gaan met de plannen zonder inbreng van de samenleving is de kickstart geweest voor het BIV. 

“Wij hechten aan duidelijkheid in het begin van het proces: inwoners en organisaties moeten zich gekend en gehoord voelen zonder dat daarin al een oordeel is opgenomen”, meldt de HvH-fractieleider. “De uitdaging is bij dit alles is om juist inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten scoren. Dat vereist een open houding van het openbaar bestuur”, schetst hij het ideaalbeeld verder.  

Verwachtingsmanagement
Op een open en transparante manier blijven communiceren. Dat is de grootste opdracht voor de gemeente en HOP2040. Daarin moet ook glashelder zijn wat niet kan. Slingerland heeft het dan over het managen van de verwachtingen, want aan het einde van de interactieve rit beslist de gemeenteraad. “Niet iedereen kan gelijk krijgen, maar wel iedereen kan gehoord worden”, is zijn oneliner. Daarmee bedoelt hij dat de 37 raadsleden het finale besluit nemen. Daarin kan ongetwijfeld (lang) niet iedereen zich vinden. Het moet ook duidelijk zijn dat de politiek naar het algemeen belang moet kijken. “Dat moet je open en volwassen naar elkaar uitspreken. Dat zal bijdragen aan het scheppen van wederzijds vertrouwen als basis voor een goed participatieproces.”

16-10-2020 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl