Column Jan Slingerland in G&E

Column Jan Slingerland in G&E

Inwonersparticipatie bij de nieuwe Omgevingsvisie en Iedereen doet mee!
Column Jan Slingerland in G&E


De relatie verandert
Met in het achterhoofd de drie commissiebehandelingen in juni jl. van het Burgerinitiatiefvoorstel (BIV), dat in het kader van de MRA-verstedelijkingsstrategie (het ’10.000 woningen plan’) namens 29 bewonersverenigingen werd ingediend, is nu een aanzet gegeven tot een veranderende relatie tussen de gemeente Hilversum en haar inwoners.
Inwoners spreken vaak van een geregisseerde, soms sturende en in ieder geval opdracht gevende bestuursstijl en voelen zich vaak miskend en niet gehoord. Het lijkt erop dat veel, zo niet alle, inwoners een samenwerkende en uitnodigende bestuursstijl van de gemeente vragen.
Dat bleek uit de, zonder uitzondering, inhoudelijk uitstekende bijdragen tijdens de commissiebehandeling van het BIV, van alle insprekers. Naast inwoners waren dit ook vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en maatschappelijke organisaties.
De bal ligt nu bij de gemeente, die samen met de initiatiefnemers van het BIV, met instemming van de Raad, het komende participatieproces gaat vorm geven. Eind vorig jaar is al een start gemaakt met het participatieproces voor een nieuwe Omgevingsvisie, nu blijkt dat een herstart daarvan noodzakelijk is.

Een startnotitie
Idealiter zou naar mijn mening daarvoor een goede (her)startnotitie moeten worden opgesteld. Zodoende wordt helder gemaakt wat de kaders zijn van het komende proces. Ook wordt het speelveld vastgesteld: waar gaat het inhoudelijk over en waarover juist niet ? Wat is de ruimte voor beïnvloeding? Wat zijn de procesafspraken? Wat is de tijdsplanning? Deze kaders en afspraken worden vastgelegd in een door alle betrokkenen geaccepteerde startnotitie. Als de spelregels tussentijds veranderen, worden nieuwe – door iedereen geaccepteerde – spelregels vastgesteld en in een nieuwe notitie vastgelegd. Ik hecht grote waarde aan duidelijkheid in het begin van het proces: inwoners en organisaties moeten zich gekend en gehoord voelen.

Nieuwe gezichten
Belangrijk bij dit alles dat alle Hilversummers kunnen meedoen. En ….. ook mee zullen doen ! Het is in dit verband te hopen dat veel nieuwe gezichten aan het participatieproces zullen deel nemen, net als degenen die vaker bij inspraakavonden of klankbordgroepen te zien zijn. Immers, iedereen heeft een mening en die moet ook (kunnen) worden gehoord.

De Raad ook aan zet
De Raad bewaakt als hoogste bestuursorgaan, in haar kaderstellende rol, het proces. De Raad controleert de resultaten van de participatie. Tenslotte is de Raad, als bruggenbouwer en als bewaker van het democratisch besluitvormingsproces ook volksvertegenwoordigend.
De Raad ziet toe op een goed verloop van het proces, bij de organisatie van podiumbijeenkomsten en gebiedstafels of bij de inzet van een online participatieplatform, zoals b.v. het nieuwe ‘Hilversummers.nl’.

Verwachtingen tevoren uitspreken
Voor het stimuleren van het participatieproces zijn een open dialoog en open vragen nodig, zonder dat daarin al een oordeel is opgenomen. De uitdaging bij dit alles is, om juist inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten scoren. Dat vereist een open en uitnodigende houding van het openbaar bestuur.
Aan het eind van het interactief proces zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het is goed dat alle deelnemers aan het participatieproces zich realiseren, dat daarbij niet aan alle verwachtingen kan worden voldaan.
Het is mijn ervaring dat als verwachtingen tevoren goed naar elkaar worden uitgesproken, dit zal bijdragen aan het scheppen van wederzijds vertrouwen, als basis voor een goed participatieproces.

Jan Slingerland, Hart voor Hilversum

27-08-2020 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl