Open brief aan de leden en kiezers van Hart voor Hilversum

Open brief aan de leden en kiezers van Hart voor Hilversum

Geachte leden, geachte kiezers, Hilversum, 24 mei 2018

Op 21 maart haalde Hart voor Hilversum 8 zetels en werden we de grootste partij van Hilversum! Een geweldig resultaat van de verkiezingen.

Gisteren op woensdagmiddag 23 mei sloot Hart voor Hilversum, in goede sfeer, een coalitieakkoord met D66, VVD en Groenlinks. De 4 partijen feliciteerden elkaar. Voor het eerst in de geschiedenis van onze partij is er de kans dat HvH, na de stemming in de gemeenteraad over het coalitieakkoord op 6 juni a.s., deel gaat nemen aan het college van B&W van Hilversum. We kunnen er dan in het gemeentebestuur voor zorgen dat het verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat kan niet vanuit de oppositie.

In het coalitieakkoord hebben we 14 van de 15 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma binnengehaald:

1) Actieve burgerparticipatie: dit komt veelvuldig voor in het coalitieakkoord. Bewonersinitiatieven en Right to Challenge worden gesteund.

2) Meer sociale huurwoningen: er worden maar liefst 1000 1- en 2-persoons woningen gerealiseerd of in harde plannen opgenomen. Richting de corporaties wordt ingezet op een stop op de verkoop van sociale huurwoningen.

3) Meer groen: de bezuiniging op groenonderhoud is teruggedraaid en er is een flink budget voor meer bomen en struiken in wijken.

4) Handhaving woningsplitsing: er mag geen woning gesplitst worden als er geen parkeerruimte is en er komen extra handhavers/bouw- en woninginspecteurs om te handhaven op ongewenste woningsplitsing.

5) Winkelen op zondag mag: winkels mogen open op zondag.

6) Park+Bike: de haalbaarheidsstudie naar een Park+Bike wordt uitgevoerd.

7) Prijs parkeervergunning halveren: de prijs van een parkeervergunning voor de eerste auto wordt 40% goedkoper. Bovendien is er een budget om voor ondernemers het bezoekersparkeren goedkoper te maken.

8) Kleine spoorbomen open: De kleine spoorbomen blijven open voor auto’s en fietsen van beide richtingen (wel wordt het aantal verkeersstromen verminderd om de doorstroming goed te houden). Ook worden de kleine spoorbomen veiliger gemaakt.

9) Betere dienstverlening in het Sociaal Domein: Het Sociaal Plein en de website van Hilversum worden klantvriendelijker, met ruime uitleg waar u wel en niet op kunt rekenen met betrekking tot Zorg en Inkomensondersteuning. De inwoner krijgt meer mogelijkheden zaken zelf te regelen.

10) Effectieve schuldhulpverlening: er komt een actieplan om de schuldhulpverlening te versterken en bewindvoering in eigen beheer of onder eigen regie te gaan doen, zodat minder mensen afhankelijk zijn van commerciële bewindvoerdersbureau’s en beter geholpen worden bij schulden.

11) Behoud de buurthuizen: er is budget opgenomen om buurthuis de Lelie te herbouwen. De bezuinigingen op Welzijn zijn deels teruggedraaid. In Noord, Oost en Zuid komt er een Sociaal Steunpunt (zorgloket) in de wijk.

12) Een nieuw afvalinzamelingsplan: de woonlasten stijgen niet meer dan met inflatie. De extra PMD-bak komt er, maar deze kan je weigeren en dan blijven er voldoende open inzamelingsmogelijkheden in de wijk en bij winkelcentra.

13) Duurzame, besparende maatregelen: er komt een groot fonds waar inwoners duurzaamheidsleningen kunnen aanvragen voor zonne-energie en woningisolatie. Hilversum wordt in 2030 energieneutraal.

14) Grote, gratis fietsenstalling: in het plan voor het Stationsgebied wordt met voorrang gestart (zodra de inrichting in grote lijnen helder is) met de aanleg van een grote fietsenstalling waarin je je fiets de eerste 24 uur gratis stalt.

Naast deze 14 speerpunten zijn de volgende belangrijke verkiezingspunten binnengehaald:

U ziet het: vrijwel alle verkiezingspunten van Hart voor Hilversum kunnen tot uitvoering komen!

Er is 1 speerpunt, dat we niet hebben binnengehaald: Geen Gooistad.
In het coalitieakkoord staat: “De gemeente Hilversum spreekt uit dat ze uiterlijk voor 2030 wil fuseren naar één gemeente in de Gooi- en Vechtstreek.”

In het begin van het onderhandelingsproces, toen het CDA nog aan tafel zat, hebben we dit punt moeten inleveren. Dit was een heel belangrijk punt voor de andere 3 partijen om door te kunnen. Dit punt hebben we onmiddellijk aan de fractie teruggekoppeld, zodat zij zich daarover konden uitspreken. We hebben dit punt ook meermalen herhaald in de fractie, zodat een ieder ervan doordrongen was. De fractie vond dit geen reden om de onderhandelingen te staken.

Dit was de afweging in de fractie:

Natuurlijk hadden we het liefst, dat er in het coalitieakkoord stond dat fusie met Wijdemeren en zeker de fusie tot Gooistad er niet komen.

We kunnen zeer veel verkiezingspunten van Hart voor Hilversum gaan realiseren op de korte termijn!

Karin Walters en Henk Blok zijn door de fractie aangewezen als onderhandelaars met volledig mandaat. Zij hebben zich gedurende vele dagen en avonden tussen Pasen en Pinksteren voor deze taak ingezet. Elke dag kreeg de fractie een mail met de hoofdpunten uit de onderhandelingen van de dag ervoor. Elke week werd de fractie bijgepraat in de fractievergadering. Ook de wisseling van coalitiepartner van CDA naar D66, hetgeen geen vanzelfsprekende keuze was, is uitgebreid besproken in de fractie.

Waren er zaken die beter konden? Zeker. Het Stadsgesprek was een zeer geslaagde avond, waarvan een aantal ideeën in grote lijnen zijn meegenomen, maar waarbij de terugkoppeling nog vorm gaat krijgen. Ook was het niet prettig dat de onderhandelaars zelf niet aanwezig waren. Het was een nieuw idee, wat een volgende keer beter uitgevoerd moet worden.

De keuze wie uiteindelijk de 2 wethouders werden voor Hart voor Hilversum verliep niet goed. De aanmelding en het selectieproces riepen binnen de fractie veel vragen op. Aangezien het lang onduidelijk was hoeveel wethouders er zouden komen en er in een vertrouwenscommmissie over kandidaten gesproken werd, was er geen duidelijk en tijdig moment om te communiceren naar de kandidaat-wethouders en het bestuur over hoe dit liep, zonder mensen misschien wel onnodig te kwetsen. De communicatie naar de kandidaat-wethouders en het bestuur had zeker beter gemoeten en dat spijt ons.

Op dinsdagavond 22 mei heeft de fractie het bereikte verkiezingsakkoord besproken. Natuurlijk voelde een ieder de pijn om in te stemmen met Gooistad, een keuze die al meer dan een maand bekend was in de fractie.
Op deze dinsdagavond heeft de fractie ingestemd met het coalitieakkoord: het programma, de financiën en de wethouders. De keuze van een HvH-wethouder hing af van welke portefeuilles wij konden onderhandelen. Wij hebben ons bij de portefeuilles laten leiden door de door de fractie geuite voorkeur.
Op grond van het fractiereglement, dat opgesteld is door de oprichter Meijndert Ruitenberg van Hart voor Hilversum, is het instemmen met het coalitieakkoord aan de fractie (en niet aan de leden). Het bestuur werd altijd uitgenodigd de fractievergadering bij te wonen. Gesteund door het fractiebesluit afgelopen dinsdagavond hebben Karin Walters en Henk Blok woensdag 23 mei de laatste punten ingebracht uit de fractie in het coalitieoverleg. In zeer goede en constructieve sfeer hebben Hart voor Hilversum, D66, VVD en Groenlinks het coalitieakkoord gesloten, onder de zeer goede begeleiding van onze formateur Hans Haselager en de ambtelijke ondersteuning.

De wethouders Karin Walters (Financiën, Vergunning en handhaving, ICT, LHBTI, Fusie Wijdemeren) en Angelika Pelsink (Buurten en Wijken (waaronder burgerparticipatie), Welzijn, Zorg en Monnikenberg) gaan graag voor Hart voor Hilversum aan de slag om het coalitieakkoord zo goed mogelijk te realiseren!
Wij hebben hiermee grotendeels de voorkeur van de fractie ten aanzien van de portefeuilles Buurten, Welzijn en Zorg tot uitvoering gebracht. De uiteindelijke keuze van de wethouder liep daar ook mee samen.

Er is nu een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. “Geen Gooistad” is een heikel punt. Ook zijn er veel zorgen over hoe het proces is gelopen. We gaan vanzelfsprekend onze leden informeren over het coalitieakkoord.

De leden hebben op de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 29 mei de kans om zich over het bereikte coalitieakkoord uit te spreken. We denken dat er heel veel is binnengehaald!
We hopen dat de leden zich realiseren, dat Hart voor Hilversum in de komende 4 jaar vanuit de oppositie op het punt van “Geen Gooistad” niets kan bereiken, dat ook een groot deel van de binnengehaalde speerpunten dan niet uitgevoerd zullen worden en er zaken in het Sociaal Domein teruggedraaid zullen worden.
Zeker na dit lange onderhandelingsproces waarin een akkoord bereikt is, zullen de andere raadsfracties raar opkijken, als zo’n grote partij, die zeer serieus en constructief onderhandeld heeft, uiteindelijk voor de oppositie kiest. Vanuit de oppositie bereiken we heel weinig van onze verkiezingspunten.

Op de Algemene Leden Vergadering kunnen de leden reactie geven op deze brief. Deze hebben we voor de ALV opgesteld. Het gehele coalitieakkoord wordt vrijdag 1 juni bij de presentatie openbaar.

We horen graag wat de leden ervan vinden. We hebben naar eer en geweten en met het akkoord van de fractie gehandeld in het belang van 90.000 Hilversummers en zeker de 8.045 kiezers die op Hart voor Hilversum gestemd hebben!

Met vriendelijke groet,

Karin Walters
Henk Blok.

 

24-05-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu