Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Hart voor Hilversum, Hilversum, 7 mei 2018

De afgelopen dagen zijn er een aantal artikelen in de Gooi- en Eemlander verschenen met zogenaamde “gelekte teksten uit een coalitieakkoord”. In een opiniestuk in de krant van afgelopen zaterdag 5 mei wordt gewag gemaakt van mogelijk “kiezersbedrog van Hart voor Hilversum”.

De onderhandelaars van onze fractie en die van de VVD, GL en D66 zitten nu een week aan tafel. De gesprekken verlopen in goede sfeer, waarbij over alle onderwerpen wordt gesproken. Voor Hart voor Hilversum staan centraal in de onderhandelingen onze 15 speerpunten, waaronder: meer sociale huurwoningen, handhaving op woningsplitsing, geen Gooistad, kleine spoorbomen open voor auto’s, betere dienstverlening in het sociaal domein, herbouw van buurthuis de Lelie en een grote gratis fietsenstalling. Daarnaast heeft de fractie van Hart voor Hilversum een groot aantal extra punten uit ons verkiezingsprogramma meegegeven aan onze onderhandelaars met de opdracht om hier het maximale uit te halen voor onze kiezers.

Het coalitieakkoord, dat nu in de maak is en dat nog niet rond is, richt zich op de aankomende raadsperiode. Deze periode duurt 4 jaar, van 2018 tot 2022, of korter, aangezien er een fusie met Wijdemeren per 1 januari 2021 voor de deur staat, hetgeen betekent dat er in november 2020 herindelingsverkiezingen zullen zijn. Feit is, dat deze fusie ons door de provincie wordt opgelegd. Wij moeten dus meewerken aan deze fusieplannen. Dit standpunt heeft onze lijsttrekker Karin Walters van meet af aan ingenomen, ook tijdens de verkiezingscampagne. In het slotdebat van deze campagne in Gooiland heeft zij dit standpunt heel duidelijk verwoord.

Iets anders is de mogelijke voortzetting van de provinciale fusieplannen naar een grote regiogemeente. Met name vanwege het op afstand plaatsen van het gemeentebestuur en dus ook van de volksvertegenwoordigers, dat daarvan het onvermijdelijke gevolg is, zijn wij tegen deze plannen. Gegeven de politieke verhoudingen na de recente verkiezingen zal het streven naar één grote regiogemeente, in welke vorm dan ook, ook na de fusie met Wijdemeren, een ‘stip op de horizon’ blijven. Maar de komende jaren is het niet meer dan dat. Het is goed om te beseffen dat de tijd zal leren hoe de regionale problematiek het hoofd zal worden geboden. Dit hangt mede af van de politieke verhoudingen in de provincie en in de tweede kamer, die er uiteindelijk over beslist.

Op dit moment is er nog geen coalitieakkoord uitgeschreven, wel zijn de eerste stappen gezet. Er is nog genoeg om verder over te onderhandelen. Pas wanneer de onderhandelaars van alle partijen een concept coalitieakkoord hebben opgesteld, zal deze aan de vier fracties van de onderhandelende partijen worden voorgelegd. Pas dan kent de fractie de tekst en zal zij er een besluit over nemen. Nadat er een definitief akkoord gesloten is, zal de fractie punt voor punt op onze website en op onze facebookpagina aangeven, wat wij hebben “binnengehaald” en waar wij een compromis op hebben moeten sluiten. Met al deze informatie op een rij is dat het moment waarop onze 8.045 kiezers, die wij zeer dankbaar zijn voor hun stem, een goede afweging kunnen maken van ons resultaat en geïnformeerd reactie kunnen geven hierop.

Wij verwachten dat alle inspanningen van Hans Haselager de formateur bij deze onderhandelingen en de onderhandelaars van alle betrokken partijen binnenkort hun vruchten zullen afwerpen met een voor alle partijen en hun achterbannen acceptabel coalitieakkoord.

Namens de fractie van Hart voor Hilversum

26-10-2018 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu