Wat heeft Hart voor Hilversum tot nu toe bereikt?

Wat heeft Hart voor Hilversum tot nu toe bereikt?

Wat heeft Hart voor Hilversum tot nu toe bereikt? Stand januari 2019

Inleiding.

Bij het begin van een nieuw jaar past een bescheiden terugblik over het afgelopen verkiezingsjaar en is het ook een goed moment om eens te zien waar onze coalitiepartij inhoudelijk nu staat en waarvoor de wethouder(s), raadsleden en commissieleden van Hart voor Hilversum zich de afgelopen periode daadwerkelijk hebben ingezet. De vraag die daarbij past is wat we daadwerkelijk tot dusverre hebben bereikt in relatie tot ons verkiezingsprogramma, waarvan we 14 van de 15 speerpunten uiteindelijk in het coalitieakkoord van 23 mei 2018 hebben weten opgenomen te krijgen. Maar niet alleen dat. Ook zijn nog een flink aantal andere belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord opgenomen. Daarmee zijn we vervolgens daadwerkelijk in de coalitie aan de slag gegaan.

Wat heeft Hart voor Hilversum dan tot dusverre van dat verkiezingsprogramma concreet bereikt ?

In het kort komt het hier op neer dat sommige speerpunten en andere belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma al daadwerkelijk zijn ‘binnengehaald’, maar dat andere nog in een planningsfase zitten, maar al wel zijn begroot. Waar gaat het dan precies om ? hieronder vind u de concrete zaken die Hart voor Hilversum tot dusverre heeft binnengehaald, dan wel in de planning hebben weten op te nemen, in willekeurige volgorde op een rijtje . Niet alleen de speerpunten, maar ook andere belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma zullen de revue passeren.

Speerpunten en andere belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van Hart voor Hilversum.

Winkels mogen op zondag open. Voor ons een belangrijk speerpunt, dat in de loop van 2018 definitief zijn beslag heeft gekregen.

Halvering parkeertarief eerste vergunning. Een belofte die we tijdens de verkiezingscampagne deden en die in de begroting van 2019 is opgenomen. Vanaf 1 januari 2019 kost een eerste parkeervergunning voor het Centrum geen 150 Euro meer, maar 75 Euro; in de schil is het tarief gedaald van 100 Euro naar 50 Euro en in de buitenschil van 60 Euro naar 30 Euro.

Behoud van de buurthuizen. In de begroting is een budget opgenomen voor de herbouw van Buurthuis De Lelie. Daarnaast is in Winkelcentrum De Riebeeck in het najaar van 2018 een nieuw klein wijkcentrum, genaamd Ons Huis, geopend.

Kleine Spoorbomen open. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Kleine Spoorbomen open blijven voor auto’s en fietsen, in beide richtingen. Op dit moment is de verantwoordelijk wethouder in overleg met de bewoners om te bezien hoe de verkeerstromen kunnen worden vorm gegeven.

Handhaving woningsplitsing. Opgenomen in het coalitieakkoord en ook nog een extra inspecteur op bouw- en woningtoezicht in de begroting opgenomen. Begin dit jaar gaat deze extra bouwinspecteur ook daadwerkelijk aan de slag. Het is bekend dat illegale woningsplitsing bijdraagt aan parkeeroverlast in de nabijheid van de betreffende panden. Mede om die reden is Hart voor Hilversum betrokken bij het, in samenwerking met verschillende buurtverenigingen, opzetten van een actieplan dat gericht is op betere handhaving bij illegale woningsplitsing.

Verbetering verlichting op fietspaden naar sportcomplexen. Hart voor Hilversum heeft zich in de Raad sterk gemaakt voor een gedegen onderzoek naar de verbetering van de verlichting op fietspaden naar sportcomplexen. Uiteraard komen maatregelen de veiligheid ten goede.

Effectieve schuldhulpverlening. Er komt een actieplan om de schuldhulpverlening te versterken, door bij de voorkant al te beginnen. Dus: Vroeg er op af en preventieve maatregelen nemen. Daarvoor is 375.000 Euro in de begroting opgenomen.

Grote, gratis fietsenstalling bij het station. Zodra de plannen voor de inrichting van het Stationsplein meer vorm krijgen, wordt met voorrang gestart met de aanleg van een grote fietsenstalling, waarin je de fiets de eerste 24 uur gratis kan stallen.

Betere dienstverlening in het Sociale Domein. De zorg en steun wordt dichter bij de mensen in de wijken georganiseerd. De extra investeringen, die hiervoor in de begroting zijn opgenomen, zullen de mensen direct gaan merken. De uitvoering van de plannen staan opgenomen in het Plan Ontmoeting en Ondersteuning in de Wijken van Hilversum. Ook zullen de WMO-aanvragen versneld worden afgehandeld.

Emmastraat blijft eenrichtingsverkeer. In het coalitieakkoord is deze grote wens van Hart voor Hilversum opgenomen.

Verlaging van de markttarieven voor de marktkooplui. Hart voor Hilversum heeft haar best gedaan om de markttarieven naar een reëel niveau verlaagd te krijgen. In de begroting van 2019 is deze verlaging dan ook opgenomen. De marktkooplui krijgen ook met terugwerkende kracht over 2018 een deel van de marktgelden terug.

Nieuwe crisisopvang voor acht jongeren. Om jongeren, die in de knel zijn geraakt, beter te kunnen opvangen is er een nieuwe crisisopvang voor 8 jongeren gerealiseerd op de Neuweg. Zo’n opvang, speciaal voor jongeren, was er nog niet in Het Gooi.

Asociaal parkeren in kwetsbare wijken tegengaan. In december heeft Hart voor Hilversum een motie gesteund om asociaal parkeren in kwetsbare wijken, waar geen parkeerregulering is, tegen te gaan.

Stabiele woonlasten in Hilversum. In de begroting van 2019 is opgenomen dat slechts een deel van de inflatie in de woonlasten wordt verrekend. Eénpersoonshuishoudens in huurwoningen, betalen zelfs iets minder dan vorig jaar. In veel andere gemeenten zijn de woonlasten daarentegen veel meer gestegen!

Minimaregelingen. Er komt meer geld voor minimaregelingen beschikbaar. In de begroting is daarvoor 600.000 Euro per jaar extra uitgetrokken. Ook komt er een Hilversumpas voor deze doelgroep.

Twaalf sociaal werkers, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers erbij. Hart voor Hilversum heeft zich mede ingespannen om een personele versterking van het Sociaal Domein te realiseren. De kosten daarvoor, zijnde 650.000 Euro, zijn in de begroting van 2019 opgenomen.

Sportinvesteringsfonds. Het sportinvesteringsfonds, dat het onze Hilversumse sportclubs een stuk makkelijker zal maken om te investeren in de sportaccomodaties, is mede door de steun van Hart voor Hilversum tot stand gekomen. Voor hart voor Hilversum best iets om trots op te zijn. Immers een goede sportaccomodatie voor de sporters draagt zeker bij aan een welvarende sportclub.

Onderzoek naar zwemwater bij Anna’s Hoeve. Door Hart voor Hilversum is het voorstel in de raad gedaan om te onderzoeken of het water bij Anna’s Hoeve geschikt is (te maken) om in te kunnen zwemmen. Binnenkort wordt een onderzoek gedaan.

Integraal Veiligheidsplan Hilversum. In het Integraal Veiligheidsplan zijn diverse thema’s van Hart voor Hilversum opgenomen: aanpak van drugsoverlast, samenwerken met bewoners als ogen en oren in de wijk, uitbreiden handhaving door de inzet van extra boa’s, aanpak van jeugoverlast en beter omgaan met verwarde personen.

Samenvatting: Hart voor Hilversum: een praktische partij die de leidraad van haar verkiezingsprogramma volgt.

Samengevat, een veelheid van diverse onderwerpen waarvoor Hart voor Hilversum zich het afgelopen verkiezingsjaar voor de Hilversumse samenleving sterk heeft gemaakt. Uit de bereikte resultaten en de gestelde prioriteiten komt het beeld naar voren dat Hart voor Hilversum eerst en vooral een praktische partij is, die zich richt op de verbetering van het werk- en leefklimaat voor alle Hilversummers.

Jan Slingerland

Fractievoorzitter Hart voor Hilversum

19-01-2019 Deel
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu