Hilversum, een nieuw sleutelgebied

Hilversum, een nieuw sleutelgebied

Nieuw sleutelproject Hilversum geeft ruimte voor veel sociale huurwoningen en inwonersparticipatie. 

Op 4 december 2019 is bekend geworden dat Hilversum het nieuwe sleutelgebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaat worden. Een sleutelgebied is een gebied in de Randstad waar behoefte is aan extra woningbouw en aan werklocaties. In het voorstel van B&W worden de bestaande projecten in de Spoorzone van Hilversum: de gebiedsagenda 1221, het stationsgebied en het Arenapark gebundeld. Daarnaast worden in de komende tijd de mogelijkheden besproken voor een extra ontwikkeling in het gebied Mediapark – spoor – wijk Noord. In dit gebied wordt onderzocht hoe er meer gewoond en gewerkt kan worden, rondom een nieuw en beter station Mediapark. Een plek waar we jongeren, studenten, middeninkomens en ouderen kunnen huisvesten en waarin de mediasector zich verder kan ontwikkelen.

Omgevingsvisie
In Hilversum is de gemeente, net als in alle andere gemeenten in Nederland, bezig met het maken van een omgevingsvisie. In deze visie komt te staan hoe Hilversum er in 2040 uit komt te zien. Op dit moment is men bezig om te onderzoeken hoe Hilversum ervoor staat. Dat doet de gemeente, maar men is of gaat binnenkort hier ook over in gesprek met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. Wat zijn de belangrijkste opgaven, trends en ontwikkelingen? Wat is er nodig voor een vitaal en inclusief Hilversum in 2040? Naast allerlei verkennende gesprekken, verzamelen we de nodige cijfers. Daarbij worden ook de demografische ontwikkelingen meegenomen, maar ook de ontwikkelingen op economisch gebied. In verband met dat laatste is al wel duidelijk dat als Hilversum stil blijft zitten, een behoorlijk verlies aan werkgelegenheid tot 2040 te verwachten is. Voor Hilversum dus alle reden om vooruit te willen kijken en aan de slag te gaan!

Ambities
Hilversum is een stad waar mensen graag willen wonen, werken en leven. Het is belangrijk dat dit in de toekomst ook zo blijft. In de cijfers zien we dat het aantal inwoners en huishoudens groeit, we te weinig plek hebben om voldoende woningen te bouwen en huizenprijzen stijgen. Ook werkgelegenheid en mobiliteit vragen ruimte en investeringen, net als onze ambities voor groen, goede sociale voorzieningen en het energie neutraal worden van Hilversum.

De uitdaging voor Hilversum
Het is de vraag of Hilversum dit allemaal op eigen kracht kan ontwikkelen. Daarom heeft het College van B&W een voorstel voor een sleutelgebied ingediend. In het voorstel spreekt het college de ambitie voor Hilversum uit om tot 2040 ongeveer 10.000 woningen toe te voegen samen met een impuls voor werkgelegenheid en betere mobiliteit. Dat is nodig om ook in 2040 een stad te zijn waar iedereen kan wonen en werken en daarnaast ook een goede centrumfunctie voor de regio heeft. Om deze ambitie verder te onderzoeken zijn er ondersteuning in de vorm van ambtelijke capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen van de MRA nodig. Het Rijk zal voor de sleutelprojecten in de MRA financiële middelen ter beschikking stellen. Een bijkomend effect is dat Hilversum bij de ontwikkeling van de toekomstplannen kan samenwerken met andere Centrumgemeenten.

Buurten en wijken
Bij alle geschetste ontwikkelingen is het goed dat we ons realiseren dat er aan de verstedelijkingsstrategie effecten zitten die de burger dicht bij huis, in de bestaande wijken en buurten van Hilversum, ervaart en die de directe leefomgeving op termijn aantrekkelijker, gezonder en duurzamer maken. Bij dit alles moeten we ons ook realiseren dat Hilversum, zodra de plannen tot uitvoering komen, niet wegens verbouwing gesloten zal kunnen zijn. Alle reden voor Hilversummers om mee te doen met de komende participatietrajecten, zoals bij het ontwerpen van de omgevingsvisie. Immers, in de nieuwe omgevingsvisie zullen de verstedelijkingsplannen moeten worden meegenomen.

Binnenstedelijke verdichting
De vormgeving van de realisatie van woon- en werklocaties en voorzieningen zal – naar het zich laat aanzien – zoveel mogelijk binnenstedelijk gebeuren. De hei zal gespaard worden. Daarom zal sprake zijn van zogenaamde binnenstedelijke verdichting in gemengde milieus en geconcentreerd rond OV- knooppunten. Om binnenstedelijke verdichting en concentratie rond knooppunten mogelijk te maken zal vooral moeten worden ingezet op regionale OV- en fietsverbindingen om ketenreizen mogelijk te maken. Ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties gebeurt in wisselwerking met het regionale OV-systeem en fietsnetwerk, zowel betreffende capaciteit als ook in de tijd. Verheffing van betrokken wijken en buurten.  Om na afloop van het geschetste verstedelijkingstraject in 2040 te kunnen spreken van een resultaat van ‘verheffing van de betreffende buurten en wijken’, waarin de bewoners aangenaam kunnen wonen en werken, moeten er goede, door bewoners gedragen plannen worden gemaakt en moeten er veel knopen worden doorgehakt.
Hart voor Hilversum vindt het belangrijk dat er in het nieuwe sleutelgebied veel sociale woningen en veel middendure huur- en koop-woningen worden gebouwd. Daar is een groot tekort aan! De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. Veel mensen zitten klem omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. En dat terwijl we juist vinden dat onze kinderen nu en in de toekomst in Hilversum moeten kunnen wonen.
Naast wonen vinden we ook voldoende voorzieningen in groene wijken en buurten van belang: buurthuizen, scholen, winkelcentra en praktijkruimtes voor zorgverleners. Maar ook denken we aan voldoende Horeca, uitgaansmogelijkheden en sportfaciliteiten. Bij de bouw van woningen willen we dat er meer maatwerk komt. Te denken valt aan woningen voor ouderen, die alleen zijn komen te staan en kleiner willen gaan wonen, aan woningen voor gehandicapten, maar ook aan zijn starterswoningen voor jongeren. Volgend jaar gaat Hart voor Hilversum frequent de wijken en buurten in om met de bewoners over hun wensen en zorgen in dit verband te spreken. Met de informatie die onze raadsleden dan in de wijken en buurten ophalen, houden zij dan rekening zodra de verdere plannen in commissies en de raad worden besproken. Ook op die manier hebben de inwoners dan invloed op de toekomstige ontwikkelingen in hun eigen leef- en werkomgeving.

Inwonersparticipatie
Voor Hart voor Hilversum, van oudsher een partij met haar wortels in buurten en wijken, is het belangrijk dat bewoners tijdig aan de voorkant in het participatieproces worden meegenomen. En dus niet te laat of achteraf. Hart voor Hilversum zal er in de coalitie op toen zien dat aan een adequate inwonersparticipatie vorm wordt gegeven bij deze grootse plannen.

Namens de fractie van Hart voor Hilversum

Jan Slingerland, fractievoorzitter, 06-51074885 en
Michiel Eerenberg, raadslid en woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Wonen, 06-37264575

04-12-2019 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl