Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

“Voor alle Hilversummers”
Hart voor Hilversum, uw belangenbehartiger!

Waar wij voor staan

Hart voor Hilversum is de partij voor alle Hilversummers: jong en oud, arm en rijk, van elke culturele of etnische achtergrond en geaardheid. Wij zijn niet 'links' en niet 'rechts', niet conservatief en niet progressief. We zijn vooral pragmatisch. We zoeken naar de best passende oplossing, zonder grootse, dure plannen en samen met inwoners. We luisteren naar alle inwoners en ondernemers en zoeken, als dit mogelijk is, de balans in een praktische, uitvoerbare oplossing.

Wij streven naar een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is. Het belang van de inwoners en lokale ondernemers staat daarbij centraal. Wij vertegenwoordigen de bevolking en wij geloven dat inwoners hun eigen woonomgeving zelf het beste kennen. Zij weten welke ontwikkelingen goed zijn voor hun buurt en daar hoort de gemeente goed naar te luisteren. Want de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Hart voor Hilversum bouwt graag samen met inwoners en ondernemers verder aan een prettig, groen en veilig Hilversum! En daarom delen wij met trots onze speerpunten voor de komende 4 jaar met u.

 

Onze speerpunten voor de komende 4 jaar

[bekijk ook de resultaten die we de afgelopen 4 jaar met onze speerpunten behaald hebben]

 

Wie wij zijn

Onze mensen zijn betrokken Hilversummers, die Hilversum mooier en beter willen maken. Met elkaar vormen we een doorsnee van de Hilversumse samenleving en delen we de kernwaarden van Hart voor Hilversum. Wij worden niet op pad gestuurd met issues uit de landelijke politiek, maar zetten ons (ook buiten de Raadszaal) in voor een schoner, groener, veiliger, welvarender en socialer Hilversum, met sterke wijken en buurten. En we zien er streng op toe dat ook het stadsbestuur zich aan de regels houdt en alle inwoners en ondernemers gelijk en rechtvaardig behandelt. Elke buurt in Hilversum is vertegenwoordigd door één van onze mensen, die daar woont of werkt. Hij of zij weet wat er in de buurt speelt. Zo zijn wij op de hoogte en betrokken bij alle buurtbelangen.

Inwonersparticipatie is voor ons het kernwoord. Dat betekent dat wij met iedereen praten, goed luisteren, samen oplossingen zoeken voor problemen of knelpunten en deze dan daadwerkelijk proberen op te lossen. Wij zijn een onafhankelijke lokale partij en worden niet vanuit Den Haag aangestuurd. We leggen dus geen verantwoording af aan een landelijk partijbestuur. Daarom zijn wij volledig vrij om onze eigen, Hilversumse koers te varen. Op deze manier kunnen inwoners echt invloed hebben op hun directe woonomgeving.

 

De kernwaarden van Hart voor Hilversum

Hart voor Hilversum werkt niet vanuit een bepaalde ideologie, toekomstvisie of mensbeeld. Juist daarom is het van belang om te beschrijven welke kernwaarden we hanteren. Deze waarden hanteren we zelf en we zien deze ook graag bij anderen en spreken hen er zo nodig op aan.

 

Waarde 1: Eerlijk

Eerlijkheid is een intrinsieke waarde maar ook een kwaliteit, die we nastreven vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Hart voor Hilversum handelt naar eer en geweten. We houden niet van leugens of halve waarheden. We verdoezelen geen feiten. Als we ernaast zitten, dan geven we dat toe.

 

Waarde 2: Inclusief

Hart voor Hilversum is er voor alle inwoners. Ongeacht leeftijd, culturele of etnische achtergrond, gender, beperking of geaardheid: alle inwoners van Hilversum zijn ons lief! Dit is terug te zien in de samenstelling van de fractie en bij de leden. Wij zetten ons ervoor in dat elke Hilversummer zijn of haar mening kan geven en mee kan denken over oplossingen.

 

Waarde 3: Transparant

 

Waarde 4: Netjes en integer

Hart voor Hilversum staat voor 'fatsoenlijk bestuur'. Netjes besturen kan alleen als je integer handelt. We gaan fatsoenlijk om met de zeggenschap, middelen en informatie, die we als gekozen volksvertegenwoordiger of wethouder krijgen. We hebben geen onverenigbare nevenfuncties, contacten of activiteiten.

 

Waarde 5: Op samenwerking gericht

Door samen te werken kom je tot betere inzichten en oplossingen. We werken graag samen met allerlei inwoners en lokale ondernemers. Ook zetten we graag stappen met andere fracties en andere gemeenten. We lossen niet elke individuele wens op; het algemeen belang voor alle Hilversummers staat voorop.

Tot slot: we zijn niet perfect. We zullen wel eens iets tegen deze waarden in doen. We zullen dan verklaren wat er gebeurd is en zetten ons in om het een volgende keer beter te doen.

 

Onze speerpunten Top 15 voor de komende 4 jaar

Betaalbare woningenMeer betaalbare woningen: We willen meer sociale huurwoningen en middendure woningen, woningen voor jongeren en bijzondere groepen, Flexwonen waar het kan, bijv. op het Circusterrein. En dat er gestopt wordt met de verkoop van sociale huurwoningen, ook bij Dudok Wonen. Bij alle nieuwbouw willen we 40% sociale huur, 40% middenduur (huur en koop) en 20% dure woningen. We willen dat sociale huur en middendure huur niet 25 jaar behouden blijft, maar 50 jaar. Middendure koop is alleen interessant, als de woning middenduur blijft. We willen een gematigde, realistische groei van Hilversum: max. 250 tot 300 woningen per jaar.


Betere, heldere inwonersparticipatie: We willen dat inwoners van het begin tot het eind betrokken zijn bij nieuwe plannen. En dat dit in stappen gebeurt, waarbij voor elke stap helder is welke informatie beschikbaar is en waar de inwoners wel en niet over mee praten. Samen optrekken voor het beste resultaat!


Sterke wijken en een buurthuis in elke wijk: Wij gaan voor sterke wijken met goede welzijn en zorg. Wij willen meer investeren in vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagactiviteiten en begeleiding in de wijk. In elke wijk hoort een sterk buurthuis: in de Van Riebeeckbuurt willen we een nieuw buurthuis. We willen dat er een wijkgerichte aanpak is bij plannen van de gemeente en dat inwoners mee kunnen praten en doen.


Handhaving en veiligheid: We zetten in op meer handhaving: handhaving op illegale verbouwingen en splitsingen, op illegale bewoning en adresfraude, op drugscriminaliteit, op eisen aan brandveiligheid, op ondermijning, op hardrijdende scooters, motoren en auto's. Ook extra handhaving in de bijstand, zodat iedereen die aan het werk kan, dit ook doet.


ToegankelijkheidToegankelijkheid en inclusie: We willen dat mensen in een rolstoel en anderszins beperkten, prettig kunnen wonen: met toegankelijke stoepen, blindengeleidestroken en meer openbare toiletten. Meer hobby-activiteiten, spelen en beweegactiviteiten, waar ook mensen met een psychische of lichamelijke beperking aan mee kunnen doen. Ook zetten we in op Digitale Inclusie: iedereen wegwijs maken op de tablet of computer, ook ouderen en anderstaligen. In Hilversum mag je zijn wie je bent en word je gezien!


DuurzaamPraktische duurzaamheid: Wij zijn graag duurzaam, maar wel praktisch. Neem regels weg voor de plaatsing van zonnepanelen op daken, versnel het isoleren van woningen en leg groene daken aan. Ga bij de inzameling van plastic over op nascheiding, zodat mensen 1 bak minder in hun tuin hebben. 


Een nieuw dierenasiel en afschaffen van de hondenbelasting: We steunen de plannen voor renovatie of nieuwbouw van het dierenasiel. Wij gunnen Hilversumse dieren een fatsoenlijke opvang. We willen dat zwerfdieren weer dichtbij, dus in Hilversum, kunnen worden opgevangen. Een vermist huisdier maakt zo geen stressvolle rit mee helemaal naar Amersfoort en de eigenaar kan in Hilversum zijn huisdier ophalen. We steunen het samengaan van de Dierenambulance en het dierenasiel en zien daar de meerwaarde van. We schaffen de hondenbelasting af.


Winkelgebied Gijsbrecht van AmstelstraatEen Hart voor Ondernemers: We zetten ons in voor bloeiende bedrijventerreinen en winkelgebieden. We willen een gebiedsagenda voor bedrijventerrein Zuidwest. De ondernemersvereniging van de Gijsbrecht heeft een nieuwe visie/herinrichting uitgewerkt: we willen hier graag, na een brede participatie, snel een vastgestelde koers voor. We willen meer horeca en buurtwinkels in de wijken mogelijk maken voor meer levendigheid.


Sneller op je plek met Park+Bike en een Snelfietsnetwerk: Wij vinden vermindering van het autoverkeer naar het Mediapark belangrijk voor de leefbaarheid in buurten Wij zien een kans in een Park+Bike/OV-hub naast de snelweg (A1) en een snelfietspad plus een zelfrijdende, elektrische panoramashuttle over de hei naar het Mediapark. Op het Arenapark willen we een grote ondergrondse parkeergarage/transferium: hiermee zijn het zwembad en de sportvoorzieningen goed bereikbaar en men is via het snelfietsnetwerk ook zo in het centrum.


Groen in de wijkMeer groen in de wijken: We willen dat het groen en de openbare ruimte goed onderhouden worden. Wij stimuleren het veranderde maaibeleid, in het belang van biodiversiteit. We willen voortgang in het stimuleren van biodiversiteit, willen meer groen en natuur in Hilversum. We ondersteunen groene initiatieven van inwoners.


Iedereen kan werken en leren: Iedereen moet een start kunnen maken en een opleiding kunnen volgen in de perspectief-beroepen van Hilversum: Media/ICT, Zorg, Bouw en Hergebruik. We stimuleren dat onderwijsinstellingen opleidingen aanbieden in deze perspectief-beroepen. We willen de vergoeding voor deeltijdwerk, als je in de bijstand zit, terug. Ook de startbonus voor als je aan het werk gaat moet terug, om een inkomensval te voorkomen.


Minimaregelingen verbeteren: Wij willen dat inwoners tot een inkomen van 130 % van de bijstandsuitkering in aanmerking komen voor minimaregelingen. Het activiteitenbudget voor volwassenen en voor kinderen willen wij met 50 euro per jaar verhogen en deze bedragen jaarlijks met inflatie verhogen, zodat ze niet meer achterlopen. Het leefgeld voor mensen in de schuldsanering willen wij verhogen, zodat iedereen mee kan blijven doen.


Meer voorzieningen: Een zwembad en atletiekhal op het Arenapark en een nieuwe Bieb op het Oosterspoorplein: voor kinderen en mensen, die moeilijk lezen en schrijven, en meer training over meedoen in de maatschappij nodig hebben is de bieb van groot belang. Wij vragen ons af of de verhuizing van de bieb naar de Gooische Brink de beste zet is Wij kunnen ons ook voorstellen dat de bieb zich, samen met een talkshow/debatcentrum, studeerplekken en een nieuw consultatiebureau, op het Oosterspoorplein vestigt en dat er cursussen worden gegeven. We zullen het haalbaarheidsonderzoek van het plan Mediaplein/Kerkbrink op die punten bekijken.


De raad blijft de baas bij de positie van Hilversum in de Regio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA): We werken samen in de Regio en in de MRA. Hiermee halen we schaalvoordeel, kennis en landelijke subsidies op. We laten ons niet meer via de Regio vertegenwoordigen in de MRA, maar worden zelf lid van de MRA. Uitsluitend voor plannen die al door de raad zijn vastgesteld, lobbyen we via de MRA voor Rijkssubsidie. In de Regio willen we een democratische Regioraad, waarin elke fractie vertegenwoordigd is. We zijn tegen een fusie tot een Gooistad. Bij een verzoek van Wijdemeren tot fusie of samenwerking, zullen we eerst de voor- en nadelen voor de inwoners van Hilversum in kaart brengen.


WoonlastenDe woonlasten stijgen niet, afgezien van inflatie: De afgelopen jaren zijn de woonlasten stabiel gebleven en zijn ze zelfs voor huurders gedaald, omdat zij geen rioolheffing meer hoeven te betalen! En voor huiseigenaren daalt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in 2022 met 4,1%. Ook voor de komende periode willen we dat de woonlasten met niet meer dan de inflatie stijgen. Om dit vast te houden is een gedegen financieel beleid noodzakelijk en moet onze gemeente voorzichtig zijn met nieuwe grote plannen en de tijd nemen, om zo de financiële risico's beheersbaar te houden.


 

 

De speerpunten in detail

 

Betaalbaar wonen

 

Heldere inwonersparticipatie

 

Sterke wijken

 

Handhaving en Veiligheid

 

Toegankelijkheid en inclusie

 

Praktische duurzaamheid

 

Werk en economie

 

Sociaal Plein

 

Minimaregelingen en schuldhulpverlening

 

Welzijn en WMO

 

Jeugdzorg

 

Integratie

 

Gezondheid

 

Natuur, groen en dieren

 

Cultuur

 

Verkeer

 

Woonlasten

 

Onze resultaten van de afgelopen 4 jaar

De afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot de grootste partij van Hilversum. We zijn in 2010 gestart met 1 raadszetel in de oppositie. In 2018 behaalden we 8 zetels van de 37 gemeenteraadszetels. We waren daarmee de grootste fractie. We hebben een brede coalitie gevormd van 4 partijen: Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks. In de afgelopen jaren zijn er enorm veel zaken verbeterd en zijn er veel plannen gemaakt en gerealiseerd voor Hilversum. Het motto van de coalitie, "Aan de slag! voor een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum" is goed ingevuld.
In 2018 gingen we de verkiezing in met 15 speerpunten. Deze zijn grotendeels gerealiseerd of onderweg! Hieronder lichten we toe wat we op deze 15 speerpunten bereikt hebben:

Actieve burgerparticipatie: Inwoners en ondernemers worden eerder en vaker bij plannen betrokken. Zo zijn de bouwplannen voor Hunkemöller door buurtparticipatie verbeterd: minder massaal en met meer groen. En Hart voor Hilversum heeft de plannen voor 10.000 nieuwe woningen gestopt, omdat wij vinden dat er eerst met de inwoners gepraat moet worden over de toekomst van Hilversum.

Geen Gooistad: er is geen herindeling naar Gooistad gekomen.

Meer sociale huurwoningen: er zijn veel meer sociale huurwoningen bijgebouwd en in de planning. Van alle woningbouwplannen die in de afgelopen collegeperiode gestart zijn, is min. 33% sociaal en 50% middenduur. De "1000 1- en 2-persoons woningen erbij" uit het coalitieakkoord is ruimschoots gehaald.

Meer groen: De bezuiniging op groenonderhoud is teruggedraaid. Er is meer aandacht voor groen en biodiversiteit in de wijken.

Handhaving woningsplitsing: Er zijn extra handhavers op straat gekomen en extra handhaving op illegale woningsplitsing, waardoor veel nieuwe woningsplitsingen voorkomen zijn.

Winkelen op zondag mag: Winkelen op zondag is alweer 3 jaar gewoon.

Park+Bike: Hart voor Hilversum heeft begin 2018 een plan gepresenteerd om de files in Hilversum ter verminderen door middel van een Park+Bike vanaf de snelweg A1 naar het Mediapark. Dit plan wordt nu verkend en uitgewerkt.

Prijs parkeervergunning halveren: Het tarief voor een parkeervergunning voor de eerste auto is al 3 jaar geleden gehalveerd.

Kleine Spoorbomen open: De kleine spoorbomen blijven open voor fietsen, maar om technische redenen helaas niet voor auto's.

Betere dienstverlening in het Sociaal Domein: Meer mensen vinden het Sociaal Plein nu voor hulp. De informatie op de website is helderder. De afhandeltijden van de aanvragen WMO en Jeugdzorg zijn sterk verbeterd.

Effectievere schuldhulpverlening: Er zijn werken meer schuldhulpverleners op het Sociaal Plein, er worden nu ook saneringskredieten verstrekt en door vroegsignalering worden inwoners met schulden eerder geholpen.

Behoud de buurthuizen: In Oost is er een Buurtkamer gekomen op het Lucentterrein en een broedplaats “Vonk in de Wijk”. Buurthuis de Nieuwe Lelie gaat gebouwd worden, zelfs samen met een basisschool, kinderopvang, een Centrum voor Jeugd & Gezin en een jongerencentrum.

Een nieuw afvalinzamelingsplan: De extra PMD-bak is er helaas gekomen, maar we kunnen daar binnen een paar jaar vanaf.

Duurzame, besparende maatregelen: Er zijn veel duurzaamheidsleningen voor isolatie en zonnepanelen verstrekt.

Grote, gratis fietsenstalling: De megagrote, gratis fietsenstalling onder het station komt eraan! De eerste bouwactiviteiten zijn gestart.


print Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
Maak je website met Websitemachine.nl