Profielschets bestuur

Het bestuur van Hart voor Hilversum kan versterking gebruiken.

Het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB wordt gekozen uit het AB en bestaat uit 3 personen met de volgende functies: Voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris. Het DB is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.

Iedere bestuurder:

 

De voorzitter (m/v) heeft de volgende competenties en taken

Visie op de actuele ontwikkelingen binnen de regionale politiek en in het bijzonder in Hilversum. De voorzitter beschikt over politieke sensitiviteit, strategisch denkvermogen, een onafhankelijke, kritische instelling en heeft liefst ook ervaring met bestuurlijke processen; De voorzitter is zich bewust van zijn positie en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, hij is geen “haantje de voorste”, maar stelt zich eerder dienstbaar op ten aanzien van de leden en de fractie en coördineert de activiteiten. Hij leidt leden- en bestuursvergaderingen en spreekt daarbij de besluitvorming uit en is in eerste instantie gericht op consensus binnen de verschillende gremia van HvH. Een relativerende kijk, positieve grondhouding, zelfreflectie en zelfbewustheid kunnen behulpzaam zijn om de taak goed uit te voeren.   De voorzitter is de “linking pin” tussen fractie- wethouder- bestuur en in die hoedanigheid op de hoogte van wat er speelt binnen de fractie. Voor deze taak moet de voorzitter communicatief vaardig zijn, een prettige onderhandelaar, netwerker en creatieve spelverdeler. De voorzitter onderhoud een netwerk binnen het politieke speelveld van Hilversum e.o. en representeert de vereniging. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de contacten met de media en de publicaties van de vereniging. Bovenal is het een wijs mens, gericht op de continuïteit en professionalisering van HvH.

 

De vicevoorzitter m/v

Is een lid van het DB en neemt de taken van de voorzitter over bij diens ontstentenis. De vice voorzitter kan taken van de voorzitter gedelegeerd krijgen. Dit wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

De secretaris m/v heeft de volgende competenties en taken

Naast de competenties die bij iedere bestuurder van HvH gewenst is, is voor de secretaris van belang dat hij secuur is en goed is in schriftelijke communicatie. Een pragmatische instelling en “niet lullen maar poetsen” mentaliteit is behulpzaam om deze functie goed uit te voeren. De secretaris verzorgt de (leden)correspondentie, vergaderverslagen, jaarverslag, archief en de ledenadministratie. Een belangrijke taak voor de secretaris is het terzijde staan van de voorzitter bij het vervullen van zijn taak onder meer door het opstellen van nota’s en beleidsvoornemens. Het goed kunnen samenwerken met de penningmeester is belangrijk opdat processen binnen de vereniging optimaal kunnen verlopen.

 

Penningmeester m/v heeft de volgende competenties en taken

Behalve de competenties zoals genoemd bij AB leden, is voor de penningmeester accuratesse van belang en cijfermatig inzicht. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en stelt de balans en staat van baten en lasten op van het afgelopen jaar alsmede de begroting voor het komend jaar. De penningmeester is op de hoogte van verordeningen aangaande de fractieondersteuning en zorgt voor tijdige verantwoording van de fractieafdracht en gemeentelijke subsidies. Hij ondersteunt de fractiepenningmeester bij het beheer van het budget van de fractie. In samenwerking met de secretaris wordt de ledencontributie beheerd en geïnd. De penningmeester houdt zich bezig met onderzoek naar en verwerven van inkomsten uit schenkingen, donaties, subsidies en dergelijke.

 

Spreekt het je aan om bestuurslid te worden? Reageer dan naar info@hartvoorhilversum.nl  Alle velden zijn verplicht
Maak je website met Websitemachine.nl