Hilversum 2040, Omgevingsvisie en burgerparticipatie

De omgevingswet

In 2022 is het zover: dan gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de bestaande regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, water, milieu, auto- en spoorwegen en water.

Wat gaat er precies veranderen? 26 bestaande wetten vloeien samen in een nieuwe wet. Verandering ontstaat bij nieuwe ideeën. Ideeën van inwoners, van bedrijven, van maatschappelijke organisaties en van de gemeente en ook van de politiek. Samen maken we een nieuwe visie op het Hilversum van 2040: een omgevingsvisie.

Speerpunt burgerparticipatie

Het belangrijkste speerpunt van Hart voor Hilversum is burgerparticipatie. Participatie betekent meedoen. Meedoen is samen nadenken over belangrijke onderwerpen die Hilversum aangaan. Meedoen is ideeën inbrengen en kennis delen, maar ook begrijpen waar het over gaat. Als je goed geïnformeerd bent, kun je meedenken en je eigen mening vormen. Hart voor Hilversum is opgericht vanuit de buurten. Burgerparticipatie is niet alleen een speerpunt van ons, het zit ons in ons bloed. Onze raads- en commissieleden brengen veel tijd in de Hilversumse buurten door om te vragen en kijken wat er leeft.

Wij vinden het van groot belang dat de visie op het Hilversum van 2040 wordt opgebouwd op thema’s die leven in de wijken onder bewoners en ondernemers. Wat is voor hen belangrijk om te behouden, wat willen zij veranderen? Een visie op Hilversum maken we met elkaar, iedereen kan daaraan meedoen.

Dwars door de coronacrisis heen kijken we vooruit. Bewoners en ondernemers, georganiseerd en ongeorganiseerd, zijn eerst aan het woord. Wat is voor hen van groot belang voor het Hilversum van de toekomst? Op welke wijze kunnen de ideeën en de denkkracht van de inwoners worden benut, zonder daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen? De kennis over het dagelijks leven in de wijken ligt bij hen. Een goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeente en de politiek levert nieuwe inzichten op. Met deskundige inwoners en goede burgerinitiatieven hoeft de gemeente niet alles meer zelf te doen. Beleid wordt vaak beter als inwoners er op voorhand over meedenken. Direct contact tussen gemeente en inwoners is nodig om het vertrouwen aan beide kanten te vergroten en de betrokkenheid van inwoners bij de plannen voor de toekomst van hun eigen Hilversum te stimuleren. Voor de visie op 2040 betekent een dergelijke aanpak dat het draagvlak voor besluiten groter wordt.

De rol van de gemeenteraad

Politiek worden de kaders pas neergezet als de thema’s zijn opgehaald. Deze kaders wil Hart voor Hilversum vastgelegd zien in een startnotitie, die het meeste recht doet aan betrokkenen.

De raad is en blijft het hoogste bestuursorgaan in de gemeente Hilversum, de raad stelt de kaders vast en is zo bewaker van het proces. De raad controleert of niet alleen het plan aan de kaders voldoet, maar ook of het participatieproces is uitgevoerd en de uitkomst recht doet aan gemaakte afspraken. Hart voor Hilversum vindt het belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen en dat hun bijdrage in de onderhandelingen over Hilversumse thema’s wordt gewaardeerd.

De raad controleert de resultaten die de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente oplevert.

Luisteren, doorvragen en ruimte geven

Heel belangrijk vindt Hart voor Hilversum de rol van de raad als gekozen volksvertegenwoordiging. Afwachten wat denkkracht en ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties opleveren is een aanvulling op die volksvertegenwoordigende rol. Raadsleden blijven de bruggenbouwers en de bewakers van het democratisch besluitvormingsproces. Hart voor Hilversum doet daarom open en betrokken aan het participatieproces mee: luisteren, doorvragen en ruimte geven aan de inwoners.

Hart voor Hilversum vindt dat het tot stand komen van de omgevingsvisie geen spel tussen coalitie en oppositie mag worden. Een raadsbreed draagvlak is nodig, daarmee vervult de raad de volksvertegenwoordigende rol ten volle.

 Hoe bereiden we ons voor?

Hart voor Hilversum vindt dat er aan verwachtingenmanagement moet worden gedaan, zodat ambities en verwachtingen op elkaar worden afgestemd. Dat draagt bij aan het scheppen van wederzijds vertrouwen. Hart voor Hilversum vindt ieders inbreng in een participatieproces waardevol. Besluiten worden wel genomen in het algemeen belang. Meedoen is dus niet altijd je zin krijgen.

Naast de momenteel betrokken 38 georganiseerde bewonersverenigingen, verenigd in HOP2040,  wil Hart voor Hilversum ook dat andere Hilversummers hun inbreng kunnen hebben. Wij zullen ons best doen dat ook jongeren, mensen met een beperking, en andere groepen die door hun achtergrond, referentiekader en opleidingsniveau niet snel spontaan mee zullen doen aan een participatieproces, hun inbreng kunnen hebben. Het Hilversum van 2040 is van ons allemaal.

Doet u ook mee, meldt u zich vooral bij ons, wij brengen u in contact met HOP2040. Wilt u niet actief meedoen, dan kunt u bij uw volksvertegenwoordigers van Hart voor Hilversum uw inbreng kwijt.

Het resultaat

Wij zullen bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming en uiteindelijk aan een omgevingsvisie waarin zoveel mogelijke mensen zich herkennen. Een herkenbaar Hilversum, met een hoge kwaliteit van leven in de wijken.

 

Maak je website met Websitemachine.nl