Giftenreglement

Artikel 1
Het bestuur van Hart voor Hilversum is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de
Statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.


Artikel 2
Als giften worden beschouwd iedere door Hart voor Hilversum ontvangen geldelijke bijdragen anders dan de contributie van de leden van de partij en fractiebijdragen.
Niet als giften worden beschouwd opbrengsten van merchandising en in geld waardeerbare prestaties die jegens Hart voor Hilversum als om niet worden verricht.


Artikel 3
Giften die blijkbaar worden gedaan in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.


Artikel 4
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan de schenker en aan de algemene ledenvergadering.


Artikel 5
Van geaccepteerde schenkingen boven de 50 euro houdt het bestuur een lijst bij waarop de naam en het adres van de schenker(s) en voor zover bekend, de reden van de schenking wordt vermeld.


Artikel 6
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.


Artikel 7
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 5 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten


Artikel 8
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Artikel 9
Dit reglement treedt in werking met ingang van 25 mei 2018.

Maak je website met Websitemachine.nl