ANBI

Vereniging Hart voor Hilversum is een Algemeen Nut Beogende Instelling

De vereniging staat, zoals onderstaand aangegeven, als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder Postbus: 8090, 1201 HB Hilversum te Hilversum. Ons RISIN/fiscaal nummer is 8215.08.660.

naar: standaardformulier anbi

Doelstelling: De vereniging heeft ten doel het zonder politiek onderscheid, persoonlijke belangen of partijbelangen bevorderen van een goede en veilige toekomst van de gemeente Hilversum en haar bewoners, onder meer door het bevorderen van burgerparticipatie, de ontwikkeling van een nieuwe positieve trend en sterk bestuur met gekwalificeerde bestuurders, het stimuleren van een kwalitatief goed leef- en woonklimaat, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor ons beleidsplan verwijzen we naar ons verkiezingsprogramma. 

Beloningsbeleid: Zoals vastgelegd in onze statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, alleen een vergoeding van de gemaakte kosten. Raadsleden, fractiemedewerkers en wethouders ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Verordening van de gemeente Hilversum. Elk raadslid staat totaal 50 euro per maand af van zijn/haar raadsvergoeding aan Hart voor Hilversum (vereniging en fractie). Wethouders staan ieder totaal 250 euro af per maand. 

Het jaarverslag en de balans en staat en staat van baten en lasten met toelichting over onze activiteiten publiceren wij op de site na vaststelling in de ALV.

Maak je website met Websitemachine.nl